Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lepené (tištěné) výplatní pásky

Tištěné výplatní pásky patří k základním nástrojům systému Nugget. Nejde o rozšiřující modul.

Základní pojmy:

Aplikace Nugget vytváří na serveru a přenáší na klientský počítač (PC) soubor VPrrrrmm.txt, který je podkladem pro tvorbu lepených výplatních pásek v programu VPprintGUI.
Dotazy na aplikaci Nugget směřujte na hotline@nuggetsw.cz

VPprintGUI je program určený k tvorbě a tisku lepených výplatních pásek na klientském počítači. Vychází z přeneseného souboru VPrrrrmm.txt, ze kterého vytváří výplatní pásky, které vzápětí odesílá na tiskárnu.

Zabezpečení:

Soubor pro lepené výplatní pásky vzniká v aplikaci Nugget na serveru ve funkci „Tisk výplatních pásek“ pro všechny zaměstnance. Oprávnění na tuto funkci má výhradně uživatel s absolutní autorizací na údaje. Ten se do aplikace Nugget přihlásí ze svého klientského počítače, na který se při volbě funkce „Tisk výplatních pásek“ pro všechny zaměstnance přenese automaticky i vzniklý soubor VPrrrrmm.txt ze serveru. Je tedy nezbytné, aby byl tento klientský počítač odpovídajícím způsobem zabezpečen.
Ke zpracování přeneseného souboru VPrrrrmm.txt je zapotřebí vyvolat program VPprintGUI, který musí být nainstalován na stejném klientském počítači.

Instalace:

Na klientském počítači, odkud se budou výplatní pásky tisknout, musí být nainstalován .NET Framework 3.5, musí být nainstalován ovladač tiskárny, na které chcete tisknout, a musí zde být nainstalován program VPprintGUI.EXE. Program VPprintGUI.EXE a jeho komponenty se nachází v adresáři VPprintGUI, dodaným z Nuggetu.

Program VPprintGUI.EXE je třeba při instalaci řádně nakonfigurovat. Konfiguraci provedete tak, že program spustíte (při spuštění můžete stornovat výběr podkladového souboru s daty) a kliknutím na tlačítko v pravém horním rohu programu otevřete konfigurační formulář. Konfigurace je po potvrzení tohoto formuláře dále uložena v textovém souboru VPprintGUI.txt. Doporučuje se po změně konfigurace před vlastním používáním programu program VPprintGUI restartovat.

Popis jednotlivých parametrů

 1. Tiskárna
  • Zde si vyberete tiskárnu, na kterou chcete tisknout. V nabídce jsou všechny tiskárny, které jsou na daném počítači nainstalované.
 2. Typ pásky
  • Nastavte typ výplatní pásky dle předpokládaného počtu mzdových složek ve vaší společnosti, případně dle dalších kritérií. Na výplatní pásku Normal se vejde nejvýše 28, na Middle 38 a na Long 45 mzdových složek, přičemž pokud umísťujete na výplatní pásky informační sdělení pro zaměstnance, tak se tento počet snižuje adekvátně k počtu řádků sdělení. Typ pásky Normal094 je výjimka pro zákazníka č. 94 a je implementován pouze pro ČR. Typ pásky Z je určen pro typ lepeného formuláře se skladem do Z a vejde se na něj 30 mzdových složek. Typ pásky Sdělení6 umožňuje vložit pod výplatní pásku obrázek. Typ pásky Z515 je určen pro zákazníka č. 515.
 3. Režim loga
  • Volba Nezobrazovat nezobrazí logo na výplatní pásce. Volba lvp_logo.jpg zobrazí na pásce obrázek lvp_logo.jpg z adresáře VPprintGUI\Images. Volba Podle čísla zákazníka zobrazí na pásce obrázek lvp_logoXXX.jpg z adresáře VPprintGUI\Images, kde XXX je číslo zákazníka (např. pro zákazníka č. 15 by tento název byl lvp_logo015.jpg).
   Rámeček pro logo na výplatní pásce má velikost 5cm x 2,2cm a velikost vloženého obrázku bude upravena se zachováním proporcí.
 4. Legislativa
  • Vyberte ČR nebo SR podle legislativy, kterou zpracováváte. Chybné nastavení může způsobit havárii programu (struktura dat na pásce se pro ČR a SR liší). Pokud zpracováváte oba druhy legislativy, doporučujeme mít program nainstalovaný a nakonfigurovaný dvakrát, pro každou legislativu zvlášť.
 5. Logo vlevo
  • Pro pásky typu Middle a legislativu ČR umožňuje umístit logo doleva a hlavičku doprava.
 6. Pořadí tisku
  • Zobrazí na výplatní pásce informaci o pořadí pásky ve zpracovávaném seznamu.
 7. Výplatní místo
  • Zobrazí v hlavičce pásky výplatní místo.
 8. Nezobrazovat nulové hodnoty
  • Schová nuly pro nulové hodnoty ve sloupcích Hodiny a Dny na výplatní pásce.
 9. Typ pásky Z s adresou
  • Pro pásky typu Z zapne možnost zobrazit na pásce adresu zaměstnance v obálkovém okénku. Adresa se zobrazí pouze pokud máte zakoupeno rozšíření o adresy.
 10. Typ pásky Z bez hlavičky
  • Pro pásky typu Z zapne možnost schovat na pásce hlavičku.
 11. Heslo pro EVP
  • Zobrazí na pásce heslo pro elektronickou výplatní pásku.
 12. Zůstatky dovolené
  • Pro zobrazení dovolené v hodinách, ve dnech či v hodinách a ve dnech.
 13. Vertikální posun
  • V některých případech je přímo na tiskárně nastaven nevhodný posun tištěné oblasti. Díky tomu se může páska vytisknout nevhodně vzhledem k formuláři. Tímto parametrem je to možné korigovat. Hodnota je v centrimetrech a je povoleno zadávat v rozsahu od -0,635 do 2.
 14. Velikost tiskové úlohy
  • Standardně program vytváří pro všechny tištěné výplatní pásky jednu velkou společnou tiskovou úlohu, kterou odesílá na tiskárnu. U některých společností s větším počtem zaměstnanců může toto vést k potížím. Nastavením tohoto parametru určíte, na jak velké tiskové úlohy má program rozsekat tisk.
 15. Vlastní text v zápatí výplatních pásek
  • Umožňuje nastavit vlastní text do zápatí výplatních pásek.
 16. Hlavička pro Sdělení6
  • Umožňuje nastavit text do hlavičky pro typ pásky Sdělení6.
 17. Poznámka pro Z515
  • Umožňuje nastavit text do poznámky pro typ pásky Z515.
 18. Poznámka
  • Umožňuje nastavit text.
 19. Implicitní cesta pro výběr souboru
  • Při spuštění VPprintGUI se Vás program zeptá na cestu k souboru, který obsahuje data s výplatními páskami. Tato cesta specifikuje, kde dialog pro výběr souboru začíná. Vhodné je zvolit c:\nuggetsw\mzdyprgc, případně c:\nuggetsw\mzdyprgc\mzdy001, pokud používáte pouze jednu mzdovou knihovnu MZDY001.
 20. Vyhledávání podle L0001
  • Zpřístupní možnost vyhledat řádek s konkrétním osobním číslem.
 21. Filtr na pořadová čísla
  • Zpřístupní možnost zobrazit pouze řádky s určitým pořadovým číslem.
 22. Zobrazovat počty složek
  • Zobrazí v programu maximální počet mzdových složek, který se v daném datovém souboru na jedné pásce vyskytuje, a počet výplatních pásek, který přetéká přes jednu stránku. Tyto výplatní pásky se vytisknou na více stránek.
 23. Zobrazit i EVP
  • Zobrazí i výplatní pásky, které by se jinak zobrazili pouze v programu pro rozesílání elektronických výplatních pásek.
 24. Třídění seznamu pásek
  • Umožňuje nastavit implicitní setřídění seznamu pásek.

Postup zpracování:

 1. V aplikaci Nugget zvolí oprávněný uživatel funkci „Tisk výplatních pásek“ pro všechny zaměstnance. Na serveru se vytvoří  a na klientský počítač oprávněného uživatele se přenese soubor VPrrrrmm.txt (kde rrrr je aktuální rok a mm aktuální měsíc). Tento soubor se uloží v adresáři dané knihovny na klientu, např. c:\nuggetsw\mzdyprgc\mzdy001.
  (Do stejného adresáře se uloží pro informaci i seznam výplatních pásek VYPLATNI_PASKY_SEZNAM.CSV.)
 2. Na klientském počítači oprávněného uživatele po realizaci bodu 1. je třeba spustit program VPprintGUI, který se zeptá na cestu k souboru výplatních pásek VPrrrrmm.txt. Po vybrání příslušného souboru se na obrazovce uživatele objeví formulář s načtenými výplatními páskami.
  Zde je možno zvolit, které výplatní pásky se mají tisknout. Je možné si vyvolat náhled na zvolené výplatní pásky tlačítkem „Náhled“.
  Tlačítkem „Tisknout zvolené pásky“ se spouští generování výplatních pásek a jejich následný tisk.

Řešení chybových situací:

 • Je třeba správně nastavit parametr Legislativní verze výplatních pásek CR nebo SR, neboť struktury některých vět souborů VPrrrrmm.txt se liší. Důsledkem chybného nastavení bude nesprávný výstup resp. zhroucení programu.
 • Při havárii programu VPprintGUI.exe se v adresáři VPprintGUI vytváří chybový log VPprintGUI_error.log Tento log spolu se souborem VPrrrrmm.txt, při jehož zpracování k chybě došlo, a s parametrickým souborem VPprintGUI.txt pošlete prosím na hotline Nuggetu k analýze.