Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Číselník mzdových složek

Číselník mzdových složek obsahuje rozsáhlý číselník, z něhož si uživatel vybere konkrétní hodinové a korunové mzdové složky, které bude používat při zpracovávání výplat

 • některé mzdové složky jsou již defaultně otevřeny (aktivovány), ale je plno mzdových složek, které firmy používají či začnou používat, a ty si musí každý uživatel otevřít (aktivovat) a přejmenovat sám (jakožto i správně nastavit účty pro zaúčtování)
 • po otevření (aktivaci) mzdové složky je potřeba zkontrolovat či upravit započitatelnost a zadat účtování (MD/D) u korunových mzdových složek dle zvyklostí firmy
 • bez nastavení účtování u používaných mzdových složek nevytvoříte správný soubor do účetnictví (pro kontrolu správného zaúčtování můžete vytvořit sestavu ve funkci Mzdy 7-2 LZ309 Součtová výplatní páska a poté ve Zprávách si otevřete sestavu LZ309CP Součtová výplatní páska – účty)

Rozčlenění mzdových složek

 • než začnete otevírat nové mzdové složky, může vám být nápomocen níže uvedené rozdělení mzdových složek do skupin: 

1-999 → pouze pro hodiny (výjimka 5 = počet ks stravenek či jednotek stravenkového paušálu)
1000–1999 → základní mzda
2000–2999 → příplatky
3000–3999 → odměny, prémie
4000–4999 → OON (dohody, zlepšováky …)
5000–5999 → ostatní (navýšení daně, náhrady, příspěvky PF, ŽP…)
6000–6999 → náhrady (při nemoci, OČR…)
7000–7999 → srážky
8000-8999 → pouze pro hodiny (patří k 2xxx, např. hod. v 8111 se promítnou do 2111 v Kč)
9000-9999 → různé korekce a pomocné mzdové složky

9266–9275 → příjmy osvobozené od daně (na mzdový list patří příspěvky organizace poskytnutým zaměstnancům zdarma, např. školení, kurzy, nápoje apod.)

Nastavení mzdových složek

Nastavení mzdových složek provedete ve dvou funkcích ve mzdách:

a)      funkce Mzdy 2-4-1 Mzdové složky – uživatelské názvy

 • pro otevření (aktivování) a přejmenování mzdové složky, abyste mzdovou složku mohli v budoucnu aktivně používat
 • abyste otevřeli (zaktivnili) danou mzdovou složku, po označení daného řádku klikněte na tlačítko Upravit – poté opište číslo mzdové složky do kolonky Uživ. mzd. složky a pak tuto mzdovou složku přejmenujeme ve vedlejší kolonce

 • po uložení tlačítkem OK se dostanete zpět od základní tabulky a můžete si ověřit správné otevření a přejmenování mzdové složky tím, že si ji v seznamu najdete a uvidíte číslo jak ve sloupci MZDSL, tak ve sloupci UZMSL a ve sloupci Už. název uvidíte svůj název, který jste této dané mzdové složce zapsali
 • započitatelnost dané mzdové složky upravíte v další funkci popsané níže a to konkrétně ve funkci mzdy 2-4-2

b)     funkce Mzdy 2-4-2 Mzdové složky – atributy

 • pro určení započitatelnosti a nastavení účtování
 • účtování stran MD/D a jakým způsobem:
  • N = nákladově – rozúčtování na střediska
  • R = rozvahově – účtování za organizaci celkem

 • pokud potřebujete danou mzdovou složku upravit, kliknete na tlačítko Upravit a můžete nastavit následující:

Dolní/horní mez:

  • zadání hodnoty pro horní a dolní mez, kdy program v časovém fondu při zadání vyšších/nižších hodnot při uložení nahlásí, že daný údaj je mimo stanovenou mez; je to pouze informace, takže po odsouhlasení je časový fond uložen; možno upravit výše mezí kdykoliv
  • např. pokud určíte, že u mzdové složky 3111 Prémie měsíční nesmí mez přesáhnout 10 000,- a zadáte do časového fondu částku 12 500,-, program vám nahlásí:
  • po odsouhlasení OK, můžete hodnotu mzdové složky změnit nebo ponechat, toto okno je pouze informativní

Započitatelnost:

  • označení daného údaje znamená, kam daná mzdová složka vstupuje (např. do hrubé mzdy, do základu na SP, ZP apod.)
  • pro účely pracovně právní:

0 = nezapočítává se do hrubé mzdy
1 = započítává se do hrubé mzdy v rozhodném období
2 = započítává se poměrná část do hrubé mzdy do dvou čtvrtletí (pololetní peněžní plnění)
4 = započítává se poměrná část do hrubé mzdy do čtyř čtvrtletí (roční peněžní plnění)

Účetnictví – UC-MD:

  • zadají se účty pro zaúčtování na strany MD a D
  • pokud bylo nastaveno ve funkci 2-7-1 účtování dle kategorií, je třeba zaúčtovat na ty řádky, které byly nastaveny (pokud jsou použity řádky 1 a 2 pro kategorie dělník a THP, je nutno zadat účtování do obou řádcích), blíže k základnímu nastavení zde

Účetnictví – R/N:

  •  pokud účet označíme R či N, pak:

R = jedná se o rozvahový účet (účtování za organizace celkem)
N = jedná se o nákladový účet (rozúčtování na střediska)

  • v případě, že potřebujete účtovat po lidech či závodech, je nutné kontaktovat naší hotline či svého konzultanta SW

Účetnictví – UCNAKL:

  • pokud je třeba konkrétní mzdovou složku účtovat pouze na jedno konkrétní středisko, do tohoto údaje se napíše kód daného střediska
  • poté se bude účtovat tato konkrétní mzdová složka vždy na dané (jediné) středisko
  • např. odstupné chcete, aby se vždy účtovalo na středisko HR, proto vyplníte údaj UCNAKL a uvedete u této mzdové složky středisko pro HR

Vysvětlení údajů v tabulce Aktualizace číselníku mzdových složek:

Sloupec UMZSL

 • označení mzdové složky

Sloupec Už. název

 • název mzdové složky

Sloupec P

 • započitatelnost pro pracovně právní účely

0 = nezapočítává se do hrubé mzdy
1 = započítává se do hrubé mzdy v rozhodném období
2 = započítává se poměrná část do hrubé mzdy do dvou čtvrtletí (pololetní peněžní plnění)
4 = započítává se poměrná část do hrubé mzdy do čtyř čtvrtletí (roční peněžní plnění)

Sloupec N

 • započitatelnost pro stanovení nemocenského pojištění

0 = mzda se nezahrnuje do výdělku pro stanovení dávek NP
1 = mzda se zahrnuje do výdělku pro stanovení dávek NP

Sloupec VP

 • určuje řádek výplatní pásky

Sloupec ZZD

 • sloupec výplatní pásky obsahující základ daně ze mzdy, do něhož se položka číselníku připočítává

37 = měsíční tabulka
39 = 10% srážková daň
411 = roční sazba
412 = 15% srážková daň ze mzdy
413 = 20% srážková daň ze mzdy
414 = 25% zálohová daň
415 = 20% nejméně nebo měsíční tabulka
416 = 25% srážková daň
417 = 15% daň (zvláštní sazba dle §36 zákona č.586/1992 Sb.)

Sloupec H

 • započitatelnost do hrubé mzdy

Sloupec Z

 • započitatelnost do základu pro zdravotní pojištění

Sloupec S

 • započitatelnost do základu pro sociální pojištění

Sloupec F

 • započitatelnost do základu pro fond zaměstnanosti

Sloupec PR

 • započitatelnost do základny pro výpočet prémií

Sloupec PD

 • započitatelnost do základny pro výpočet podílů (13. Nebo 14.platu)

Sloupec PP

 • započitatelnost pro stanovení příspěvku na penzijní připojištění

Sloupec NZ

 • plnění ze zisku

Sloupec U

 • zaúčtování mzdové složky MD/DAL

0 = bez účtu
1 = zaúčtováno

Nejčastěji používané mzdové složky – pouze pro příklad

Příplatky

 • v hodinách jsou 8xxx a v Kč 2xxx – stejné poslední trojčíslí, jen se mění 8 a 2
 • Pozor! nutno nastavit ve funkci MZDY 2-7-1 jakým způsobem budou příplatky/přesčasy vypláceny (zda z tarifu, z průměru, za hodinu…)
 • pro funkci MZDY 2-7-1 máme vytvořený bližší popis zde
 • nejčastěji používané příplatky:

8611 – noční
8121 – svátek
8211 – SO+NE
8733 – pracovní pohotovost
8411 – ztížené prostředí
8111 – příplatek za přesčasy ve všední den

Náhrady:

575 v hod (6575 v Kč) – překážky na straně zam-tele (např. 70 %)
511 v hod. (6511 v Kč) – dovolená (program si po zadání této mzdové složky sám určí, jestli bude čerpat minulou či současnou)
551 v hod. (6551 v Kč) – důležité překážky v práci

Prémie:

3111 – měsíční
3112 – čtvrtletní
3131 – pololetní
3411 – roční
3561 – mimořádná odměna
3431 – výročí (50 let, důchod)

Dohody:

4111 v Kč, 361 v hod. – DPČ
4121 v Kč, 371 v hod. – DPP

Ostatní:

5432–1 % auta
4421 – odstupné
7693 – stravné
7921 – mimořádná záloha
7692 – stravenky (při zadání počtu kusů přes MS 5 program dopočítá MS 7692)
7693 – stravné
5410 – stravenkový paušál

Penzijní a životní pojištění:

5326 – příspěvek na PP org. nedan.
7517 – penzijní připojištění – org.
7516 – penzijní připojištění – zaměstnanec
5346 – příspěvek na ŽP org. nedaněný
7519 – ŽP zaměstnavatel
7518 – ŽP zaměstnanec