Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Přehled E-neschopenek, NEMPRI a HZUPN

PŘEHLED E-NESCHOPENEK

Přehled e-neschopenek slouží pro stahování či zadávání nemocí, karantén/izolací, pracovních úrazů, které lékař posílá na příslušný portál pro e-neschopenky. Jak nastavit automatické stahování e-neschopenek zjistíte zde.

 • přehled e-neschopenek najdete ve funkci 2-3-11 Přehled e-neschopenek, ale doporučujeme pro snazší práci si vytvořit ikonu na Panelu nástrojů. Návod jak na to, najdete zde

Vysvětlení tlačítek a barev v přehledu e-neschopenek:

Os.č. – osobní číslo zaměstnance
Jméno – jméno zaměstnance
Středisko – středisko zaměstnance
Č. e-neschopenky – číslo e-neschopenky od lékaře
Zahájení – kdy začíná PN
Trvání – pokud bylo zasláno pokračování nemoci, objeví se N či A (N = nezadáno, A = zadáno)
Ukončení – kdy končí PN
Hl. – vygenerované/nevygenerované Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti (HZUPN) na sociální pojišťovnu
R – ruční zadání PN (tedy nebylo automaticky staženo, ale ručně zadáno do přehledu přes tlačítko  )
K/I/? – v posledním neoznačeném poli se může objevit jeden ze znaků K/I/?

K = karanténa
I = izolace
? = proběhla změna: nic / K, I nebo K, I / nic

Černý text: PN krátká, nespadající na ČSSZ
Zelený text: PN delší a spadající na ČSSZ (bude potřeba generovat NEMPRI a po skončení nemoci také HZUPN)

Hlásit nové E-neschopenky po spuštění programu – pokud zakliknete, program vám nahlásí při spuštění programu nově stáhnuté PN
Znak  – pro ruční zadání PN
Znak – pro smazání ručně zadané PN (nelze tímto znakem mazat stažené PN, pouze ručně zadávané)

Horní část obrazovky

Filtr: můžete si nastavit filtrovací kritérium pro zobrazení seznamu v přehledu
Třídění: můžete si nastavit Třídící kritéria pro zobrazení seznamu v přehledu

Pravá část obrazovky

Filtr v pravé části tabulky: pro nastavení pohledové části tabulky – jaké PN chcete, aby se vám zobrazily a v jakém období
Neplatné věty – věty, které zneplatníte v detailu PN, sice zmizí, ale můžete si je zobrazit pomocí tohoto tlačítka
Delší než 14 dní – PN delší než 14 dní se zabarví zeleně, tudíž všechny zelené řádky jsou delší než 14 dní a tudíž spadají na příslušnou sociální pojišťovnu

Dolní část obrazovky

Detail – zobrazí se detail pracovní neschopnosti zaměstnance, kterého máte označeného
Přiřadit PP – v případě, že zaměstnanec má několik poměrů, je potřeba pomocí tohoto tlačítka určit, kterého jeho poměru se PN týká
Časový fond – tímto tlačítkem se vám otevře časový fond zaměstnance, kterého máte v tabulce označeného a můžete tak rovnou zadat PN do časového fondu
Generovat složky – po označení jedné a více nepřítomností (řádků) převezmete najednou do časového fondu označené neschopenky (bližší popis níže)
Opis – po kliknutí na toto tlačítko se vám vytvoří do Tisku (Zprávy) sestava BZ484/ Přehled E-neschopenek v PDF či CSV
Generovat HZUPN – kliknutím na toto tlačítko budete buď vyzváni k odeslání na příslušnou SP (jak nastavit odesílání na SP přímo z programu najdete zde – karta Portály) nebo se uloží sestava BZ483P Hlášení o ukončení pracovní schopnosti do tiskových zpráv a vygeneruje se XML soubor do pracovního adresáře

 • v případě, že potřebujete generovat opravné HZUPN, zaklikněte v Detailu e-neschopenky na Opravné podání a vygenerujte HZUPN znovu

Generovat NEMPRI – kliknutím na toto tlačítko budete vyzváni k výběru  a potvrzení viz obrázek

 • potvrzením tlačítkem OK obdržíte sestavu do tiskových zpráv LZ408CP Příloha žádosti o nemocenské (příp. také LZ408EP Exekuce – příloha k PN) a zároveň se vygeneruje XML soubor do pracovního adresáře

Bližší popis funkce Generovat složky

 • označíte více řádků – neschopenek – kliknete na tlačítko Generovat složky a stane se následující:
  • v případě, že jeden z označených zaměstnanců má více poměrů, program se vás zeptá na poměr, ke kterému má danou PN přiznat
  • po vygenerování složek do časového fondu – tzn. zadá označené PN do časového fondu vám program zobrazí okno s výsledkem nahrání, např.:
 • po každém vygenerování vám program připraví zprávu s názvem BZ481 Přehled e-neschopenek do Zpráv a ukáže vám výsledek (daná zpráva je ve formátu PDF, CSV a TXT]
 • výsledek s výše uvedenou chybou:
  • v mém případě dochází ke znovu přijímání jedné PN, tzn. program mě upozorní, že už v okně datumů pro stejné období již něco navedeného mám
 • nyní se můžete podívat do časového fondu daných zaměstnanců a zkontrolovat vygenerované neschopenky

DETAIL E-NESCHOPENEK

Vysvětlení tlačítek v Detailu E-neschopenky:

Neplatná věta – vpravo nahoře; pokud se vám stále objevuje PN, kterou máte již vyřešenou a nechcete, aby se vám v přehledu stále zobrazovala, zaklikněte tento údaj
Hlášení zaměstnavatele – dole; než vygenerujete HZUPN tlačítkem vpravo dole „Generovat HZUPN“, je potřeba spodní část vyplnit dle skutečnosti
Zaškrtávátko ☐! – pokud zaškrtnete tento údaj, vygenerujete HZUPN, i když program vyhodnotil, že není třeba toto hlášení generovat, ale z praxe jsou situace, kdy je i přes to nutné HZUPN generovat

JAK PŘEVZÍT E-NESCHOPENKU DO ČASOVÉHO FONDU

 1. označte v přehledu e-neschopenek řádek s danou neschopenkou (v případě, že nebude přiřazen k e-neschopence pracovní poměr, přidejte ho pomocí tlačítka Přiřadit PP)
 2. v dolní části obrazovky klikněte na tlačítko Časový fond – otevře se časový fond daného zaměstnance
 3. v časovém fondu klikněte ve spodní části v okně datumů na Nový
 4. v dalším okně klikněte na tlačítko E-neschopenky a převezměte začátek, pokračování a konec (v případě, že máte již kompletní neschopenku, stačí převzít pouze ukončení)
 5. dále postupujte dle zvyklostí při práci s nepřítomnostmi (buď si necháte vygenerovat mzdové složky nebo uložíte tlačítkem OK)

HZUPN – HLÁŠENÍ ZAMĚSTNAVATELE PŘI UKONČENÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

 • Hlášení o ukončení nemoci najdete ve funkci Mzdy 2-3-11 Přehled e-neschopenek
 • označte si v tabulce v Přehledu e-neschopenek danou nemoc, otevřete detail přes tlačítko Detail – a vyplňte část Hlášení zaměstnavatele, viz obrázek
 • několik možností odeslání:
 1. pokud máte nastavenou kartu Portál pro odesílání na SP (bližší informace zde), necháte rovnou odeslat (pokud kliknete na NE, nic se neodešle, ale vytvoří se komplet soubory do tisku a pracovního adresáře)
 2. odeslat z programu můžete i později, a to pomocí: Další funkce – Podání na portály veřejné správy – Podat podání – vybrat ze souboru (tedy z Pracovního adresáře) vytvořený XML soubor a odeslat
 3. dle zvyklostí přes portál SP
 • při vytvoření se vygeneruje:
 1. do tiskových zpráv: BZ483 Hlášení o ukončení prac. neschopnosti
 2. do pracovního adresáře: XML soubor k odeslání na SP

NEMPRI – PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI

 • Přílohu k žádosti, NEMPRI vytvoříte na dvou místech:
  1. ve funkci Mzdy 10-10-4 Nárok na nemocenskou dávku
  2. přímo z Přehledu e-neschopenek 
 • Přílohu k žádosti můžete vytvořit pro:
 1. všichni: vytvoří se pro všechny, kdo začíná v daném měsíci nějakou PN patřící na SP
 2. vybraní zaměstnanci: vytvoří se pro konkrétního zaměstnance
 3. potvrzení na vyžádání: vytvoří se Příloha pro zaměstnance, který nemá PN v časovém fondu (např. zaměstnance chce Přílohu pro posouzení nároku na MD/RD za manželku)
 • při vytvoření se vygeneruje:
 1. do tiskových zpráv: LZ408C Příloha žádosti k nemocenské
 2. do pracovního adresáře: XML soubor k odeslání na SP
 • odeslat vygenerovaný XML soubor můžete dvěma způsoby:
 1. za pomocí Další funkce – Podání na portály veřejné správy – Podat podání – vybrat ze souboru (tedy z Pracovního adresáře) vytvořený XML soubor a odeslat
 2. dle zvyklostí přes portál SP

V případě Přehledu e-neschopenky:

 • označit řádek dané nemoci, u které je potřeba odeslat NEMPRI – kliknete dole na tlačítko Generovat NEMPRI – a pokračujete dle výše uvedeného (výběr zaměstnance, zadání začátku nemoci)