Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nastavení základních parametrů firmy

 • základní nastavení provedete ve funkci Mzdy 2-7-1
 • jednotlivé karty nastavení v parametru mzdy 2-7-1 Základní parametrický soubor

Časový fond

 • Automatické generování pracovních vět v LS001: v případě, že budete externím souborem nahrávat u zaměstnance údaj na jiné středisko než jeho hlavní, program vytvoří zaměstnanci pracovní větu; doporučení: nechat zaškrtnuto, pokud je možnost, že zaměstnanec bude vykazovat některé údaje na jiném středisku (program by při nezaškrtnutí údaj nenahrál)
 • Odmítnutí souboru LS010P při chybě: v případě zaškrtnutí se vám při nahrání externího souboru i při jedné jediné chybě soubor nenahraje; doporučení: nezaškrtávat, soubor nahraje jen ty údaje, které nejsou chybné a chybné údaje se propíšou do protokolu o nahrání
 • Dogenerování zbývajícího časového fondu: můžete využít tuto funkci při nahrání části docházky (přesčasy, nepřítomnosti) bez odpracované doby a poté dogenerujete každého zaměstnance zvlášť nebo hromadně ve funkci 2-3-4 Kontrola časového fondu (a jedna ze tří spodních nabízených možností); nedoporučuje se zaškrtnout v případě, kdy nahráváte kompletní docházku vč. odpracované doby externím souborem a automatické generování by vám mohlo rozházet nahrané údaje
 • Generování svátků pro THZ:
  • společně s měsíční mzdou/platem: jeli nastaveno, program považuje svátek s měsíční mzdou/platem za odpracovaný den a nerozděluje mzdu a náhradu za svátek (zaměstnanec uvidí pouze mzdovou složku 1131 ve své výplatní pásce)
  • odděleně poměrnou částí měsíční mzdy/platu: jeli nastaveno, program program proplácí náhradu za svátek odděleně od základní mzdy poměrnou částí základní měsíční mzdy/platu (zaměstnanec tedy uvidí mzdové složky 1131 a 6521 ve své výplatní pásce)
  • odděleně ve výši průměrného výdělku: jeli nastaveno, program proplácí náhradu za svátek odděleně od měsíční mzdy/platu ve výši průměrného výdělku pro pracovněprávní účely – údaj L4410 v kmenové kartě zaměstnance (zaměstnanec tedy uvidí mzdové složky 1131 a 6521 ve své výplatní pásce)

Dovolená

 • Nárok na dovolenou: zadejte oční nárok v týdnech, program automaticky tuto hodnotu dosadí do údaje L3322 Nárok na řádnou dovolenou v kartách zaměstnanců
 • Počet dnů sražených za neomluvenou absenci: od roku 2021 max. 1 den
 • Dodatková dovolená: roční nárok na dodatkovou dovolenou
 • Zadávání dovolené oknem datumů: v případě, že používáte kalendáře či chcete, aby na výplatní pásce zaměstnanci viděli datum čerpání dovolené, je třeba zaškrtnout tento údaj.  V případě zadávání dovolené oknem datumů je třeba do časového fondu zadávat dovolenou právě v okně datumů pomocí druhu nepřítomnosti „I řádná dovolená“. Blíže o zadávání do okna datumů najdete zde
 • Nárok na dovolenou pro DPČ: jeli označen tento údaj, pak zaměstnancům pracující na DPČ se automaticky nastaví údaj L3322 (v případě, že jste tento údaj měli zaškrtnutý a údaj L3322 je vyplněný a rozhodnete se, že již dovolenou u DPČ poskytovat nebudete, po zrušení funkce je nutno ručně údaje v L3322 smazat)
 • Proplácení dovolené při výstupu: pokud bude údaj označen, program v daném měsíci výstupu zaměstnance automaticky dopočítá proplacení alikvotního zůstatku dovolené
 • Automatická srážka přečerpané dovolené: pokud bude údaj označen, program automaticky srazí částku na případně přečerpanou dovolenou
 • Automatické čerpání dodatkové dovolené: jeli označeno, pak při zadávání mzdové složky 511 pro čerpání řádné dovolené bude automaticky přednostně čerpána dodatková dovolená

Výpočet

 • Výpočet dle autorizací: používá se ve firmách, kde je několik mzdových účetních a každá má různě nastavená oprávnění (např. mzdová účetní A zpracovává pouze střediska 1-5, mzdová účetní B střediska 6-10 – použije se tedy Výpočet dle autorizací). Hromadný výpočet do výplatní pásky se provede tedy pouze pro ta střediska, ke kterým má uživatel oprávnění
 • Údaje o minimální mzdě: automaticky měněno dle zákona. Lze však uživatelsky nastavit výši podnikové minimální mzdy měsíční i hodinové, avšak lze nastavit nejméně v úrovni legislativní nebo vyšší
 • Výpočet průměrného měsíčního časového fondu: parametr pro volbu způsobu výpočtu mzdy za práci přesčas u zaměstnance s měsíční mzdou/platem a lze zvolit:
  • průměrný měsíční fond – 4,348 (koeficient) * týdenní úvazek
   • pro výpočet mzdy za přesčas se použije průměrný měsíční fond, tzn. měsíční mzda/4,348 anebo přímo průměrný časový fond pro týdenní úvazek 40 h
   • tento údaj lze vyplnit pouze v případě, kdy je zvolena varianta průměrného měsíčního fondu a uživatel vyžaduje použít konkrétní hodnotu průměrného časového fondu a nikoli hodnotu vypočtenou z aktuálního ročního časového fondu, tzn. měsíční mzda/4,348
   • upozornění: zvolení této varianty může ovlivnit proplácení přesčasů, tzn. pokrátit jinak než byste chtěli, v takovém případě zvolte volbu druhou, tedy aktuální časový fond měsíce
  • aktuální časový fond měsíce
   • pro výpočet mzdy za přesčas se použije aktuální měsíční časový fond zaměstnance
 • Nemocenská: v případě nadlimitní náhrady mzdy za pracovní dny prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Zvýšená náhrada mzdy však nesmí přesáhnout průměrný hodinový výdělek zaměstnance (údaj L4410)
 • Životní minium: automaticky je nastavena aktuální výše životního minima dle legislativy

Odměny a tarify, Příplatky

 • slouží pro bližší určení sazeb pro výpočet jednotlivých druhů odměn a nastavení tarifů
 • nastavte jen ty odměny, které používáte, v budoucnu můžete kdykoliv změnit
 • můžete u každé mzdové složky u odměn a tarifů vybírat způsob výpočtu:
  • za den
  • z průměru, tzn. z hodinového průměrného výdělku pro pracovně právní účely (údaj L4410 v kartě zaměstnance)
  • z tarifu
  • za hodinu
 • doporučení: při překážkách na straně zaměstnavatele použijte sérii mzdových složek Prostoje: 575-578 a určete, zdali budete platit % z průměru, či % z tarifu
 • přítomností prémie 1-3: parametr pro speciální systémy výpočtu přítomnostních prémií ve vybraných organizacích podle konkrétního zadání (v případě, že máte o tento výpočet zájem,  kontaktujte naší hotline nebo svého konzultanta, zde)

Zdravotní pojištění

 • Default interní číslo zdravotní pojišťovny (L6001): při vyplnění čísla zdravotní pojišťovny se vám bude automaticky toto číslo ZP nastavovat při zavedení nového zaměstnance; doporučení: pokud nechce mít uvedeno číslo konkrétní zdravotní pojišťovny, doplňte v kmenových údajích (mzdy 2-4-3 L6001) nulový řádek: 0 nepojištěn
 • Interní číslo VZP: historický údaj (není používán)
 • Organizace platí zdravotní pojištění u neplaceného volna
  • jeli označeno, při čerpání neplaceného volna zaměstnancem, platí organizace 9% a zaměstnanec 4,5% ZP
  • jeli neoznačeno, při čerpání neplaceného volna zaměstnancem, platí zaměstnanec celých 13,5% ZP

Srážky

 • Respektování životního minima: program při zaškrtnutí respektuje nezabavitelné minimum při srážení externích půjček (druh č. 4)
 • Krácení L4616 dle odpracovaných dnů: při zaškrtnutí program krátí srážku např. za dopravné zadané v souboru interních srážek, MS 7697 (pokud není označeno, sráží se v plné výši)
 • Kontrola bankovních účtu: při zaškrtnutí program kontroluje modul 11 při zadávání bankovního účtu při vahách 2xxn zvlášť pro účet komitenta a zvlášť pro předčíslí. Pro spořitelnu 0800 nebo 0900 bude navíc kontrolován SS a součet modulu 10 při vahách 1,3,7…  V případě, že je potřeba jiný algoritmus, je nutno kontaktovat hotline nebo svého konzultanta zde
 • Vynucení srážky na PF a ŽP: parametr řeší situaci, kdy čistá mzda po odečtení všech srážek s vyšší prioritou nepokryje srážku na penzijní připojištění či životní pojištění. Lze vybírat z:
  • Neposkytne se příspěvek organizace na PP a ŽP (údaj L4051 nebo L4053): neprovede se srážka za zaměstnance na PP a ŽP
  • Poskytne se příspěvek organizace na PP a ŽP (údaj L4051 nebo L4053): neprovede se srážka za zaměstnance na PP a ŽP, ale za těchto podmínek:
   • srážka za zaměstnance se provede v plné výši pouze v případě, kdy čistá mzda po odečtení všech srážek s prioritou dosáhne výše srážky za zaměstnance. Nedojde k nárůstu záporné čisté mzdy
   • pokud je čistá mzda po odečtení všech srážek s vyšší prioritou nižší než srážka za zaměstnance, srážka za zaměstnance se NEPROVEDE
  • Poskytne se příspěvek organizace na PP a ŽP (údaj L4051 nebo L4053): provede se srážka za zaměstnance na PP a ŽP v plné výši. Pozor: dojde však k nárůstu záporné čisté mzdy
 • Default konstantní symbol: nastavený konstantní symbol se automaticky propíše u zadávání srážek zaměstnance

Odbory

 1. parametry související s odborovými příspěvky (určení procentního či pevného příspěvku a příspěvku v % či pevné částky u osob na mateřské dovolené)
 2. Pro roční zúčtování daně započítávat odborové příspěvky od ledna:
  • jeli označeno, pro roční zúčtování daně jsou zahrnuty platby odborových příspěvků za měsíc leden až prosinec zpracovávaného roku
  • není označeno, pro roční zúčtování daně jsou zahrnuty platby odborových příspěvků za měsíce prosinec až listopad zpracovávaného roku

Převod do účetnictví

 • Typ souboru do účetnictví, Délka účtu, Délka střediska a Název company: všechny tyto údaje souvisí se souborem do účetního programu, na základě typu účetního SW se doplní příslušný kód pro typ souboru do účetnictví (pro implementace či změně účetního programu je nutno probrat s konzultantem Nugget SW)
 • Kategorie zaměstnanců: řádky jsou určeny pro rozlišení zaúčtování jednotlivých korunových složek, ZP a SP hrazeného organizací, úrazového pojištění, příp. rezervy na dovolenou podle jednotlivých kategorií
  • například:
   • kategorie 11: číslo 1
   • kategorie 41: číslo 2
   • SRO (jednatelé, společníci): číslo 3
  • v tomto případě musíme u kontování stran MD a D uvést tři řádky účtování, kdy první řádek je účtování pro kategorii 11 (dělník), druhý řádek pro kategorii 42 (THP) a třetí pro kategorii 11 (společník s.r.o.) 13 (jednatel s.r.o.)
  • v případě, že nebude vyplněné účtování v řádku 2 a 3, bere se automaticky zaúčtování z řádku 1

kategorie 11: číslo 1
kategorie 42: číslo 2
SRO (jednatelé, společníci): číslo 3

 • v tomto případě musíme u kontování stran MD a D uvést tři řádky účtování, kdy první řádek je účtování pro kategorii 11 (dělník), druhý řádek pro kategorii 42 (THP) a třetí pro kategorii 11 (společník s.r.o.) 13 (jednatel s.r.o.)
 • v případě, že nebude vyplněné účtování v řádku 2 a 3, bere se automaticky zaúčtování z řádku 1

Zdravotní pojištění organizace, Sociální pojištění organizace, Úrazové pojištění: zapisují se účty MD a D s rozlišením typu účtu (rozvahový, nákladový, příp. po lidech či závodech); Kód nákladového střediska: pokud vyplníte, zaúčtuje se na konkrétní vámi zadané středisko (na žádné jiné)

Konta zaměstnanců – účet DAL: nutno kontaktovat konzultanta Nugget SW, lze u některých typů vazeb na účetnictví zaúčtování přímo na příslušná konta zaměstnanců

E-podání a Dokumenty

 • Spravovat nastavení ČSSZ centrálně
  • pokud chcete nastavit odesílání na portál sociální pojištění pro všechny uživatele, zaklikněte tento údaj a otevře se vám možnost zadat buď certifikáty či vyplnit přihlašovací údaje do datové schránky
  • ve funkci 2-7-1 Základní parametrický soubor budete toto nastavení pouze pro nahlížení bez možnosti editace (údaje do datové schránky nebudou viditelné)
 • Spravovat nastavení zdravotních pojišťoven centrálně
  • pokud chcete nastavit odesílání na portál sociální pojištění pro všechny uživatele, zaklikněte tento údaj a otevře se vám možnost zadat přihlašovací údaje do datové schránky; komunikace pomocí certifikátů je ve vývoji
  • ve funkci 2-7-1 Základní parametrický soubor budete toto nastavení pouze pro nahlížení bez možnosti editace (údaje do datové schránky nebudou viditelné)
 • Spravovat nastavení podepisování dokumentů centrálně
  • pokud chcete nastavit podepisování dokumentů pro všechny uživatele, zaklikněte tento údaj a otevře se vám možnost zadat další údaje potřebné právě pro toto podepisování
  • ve funkci 2-7-1 Základní parametrický soubor budete toto nastavení pouze pro nahlížení bez možnosti editace

Certifikáty jsou v účtu Místní počítač: při zaškrtnutí program bude hledat certifikáty v úložišti Místní počítač a nikoliv v úložišti Aktuální uživatel

Ostatní

 • Zobrazit částky na výplatní listině: jeli zaškrtnuto, zobrazí se částky k výplatě na výplatní listině ve funkci 7-3
 • Protokolování změn v LS001:
  • jeli zaškrtnuto, bude se protokolovat změny, které jsou nastaveny v servisním programu
 • Automatické převádění přeplatků:
  • jeli tento údaj označen, pak záporná mzda k výplatě se při uzavření měsíce automaticky zapíše do údaje L4623 Dluh vůči organizaci (v kartě zaměstnance ve funkci M 2-1-1 či P 1-1 – vlevo dole Funkce – Srážky)
  • tímto je zajištěno automatické srážení vzniklého dluhu v nejbližším možném účetním období (když bude mít zaměstnanec kladnou výplatu)
  • budou použity mzdové složky
   • 7997 – Dluh organizaci
   • 7998 – Splácení dluhu organizaci
 • Na sestavě LZ516 (příjmy pro soc.dávky) započítat i předchozí příjmy: pokud zadáte do karty zaměstnance příjmy z předchozího zaměstnání, tento příjem se promítne do sestavy LZ516A Příjem pro sociální dávky roční; pokud údaj vyplníte, ale nezaškrtnete tento check box v tomto nastavení, příjmy započítány nebudou
 • Záporné SP započítat do HPU a LZ351 (Přehled o výši pojistného o vyplacených dávkách): pokud tento údaj označíte, automaticky budou záporné hodnoty sociálního pojištění zahrnuty do příkazů k úhradě; v případě neoznačení se může stát, že najdete rozdíly mezi sumarizací příkazů k úhradě a součtovou výplatní páskou
 • Způsob určení průměru pro náhrady při méně než 21 odpracovaných dnech ve čtvrtletí:
  • dle vnitřních směrnic organizace si určete, jakým způsobem budete přepočítat průměr L4410 u zaměstnanců, kteří neodpracovali 21 dnů
  • POZOR! při přechodu z jednoho čtvrtletí do druhého vám rekapitulace (funkce 9-1) vytvoří sestavu do Zpráv Přepočet průměrů, která vám může ukázat nesrovnalosti v případě přepočetní průměrů (např. když zvolíte přepočet dle skutečnosti a zaměstnanec byl dlouhodobě nepřítomen a obdrží vyšší jednorázovou prémii či odměnu)
 • Způsob výpočtu evidenčních stavů: průměrný stav je průměrným stavem přítomnosti zaměstnance v evidenčním stavu za období jako fyzické osoby
 • Způsob výpočtu přepočtených stavů: průměrný přepočtený stav je průměrným stavem skutečné přítomnosti zaměstnance v evidenčním stavu za období za všechny jeho pracovní poměry, tj. jakýsi realizovaný potenciál