Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ISPV – Informační systém o průměrném výdělku

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) je systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice. Blíže o ISPV si můžete přečíst zde.

Společnosti, které obdrží informaci, že jsou zařazeni do povinných statistických hlášení „Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku“ pro MPSV musí tyto informace pravidelně, každé čtvrtletí, zasílat.

 

Nugget vám samozřejmě usnadní práci a v tomto článku se dozvíte, jak vytvořit sestavu pro ISPV a jak ji odeslat.

 • pro vytvoření souboru pro ISPV (Treximu) je nutno mít uzavřený poslední měsíc daného hlídaného období a být již v novém období (tedy, pokud potřebuji ISPV za období 1Q, musím být v otevřeném měsíci 4)
 • ISPV vytvoříte ve funkci Mzdy 11-6 ISPV a tato funkce vytvoří výstupní soubory pro čtvrtletní šetření o průměrném výdělku
 • vyplníte nabízenou tabulku ISPV – Parametry funkce

URČENÍ ÚDAJE VEDOUCÍ – zaklikne se zdroj pro naplnění pole vedoucí (V), a to:

   • zaměstnanec má v kmenové větě v kategorii L3204 údaj 41
   • zaměstnanec má v kmenové větě v kategorii L3204 údaj 42
   • zaměstnanec má v kmenové větě KZAM L3203 začínající číslicí 1
   • zaměstnanec má podřízené v modulu ŘLZ (platí pouze v případě, že organizace používá modul ŘLZ)

ROK ZPRACOVÁNÍ
MĚSÍC ZPRACOVÁNÍ (poslední měsíce sledovaného období)
KÓD OKRESU (okres sídla podle číselníku LAU 1)

 • a potvrdíte tlačítkem OK a tím se:
  • do pracovního adresáře vytvoří se sestavy:

ISVPHrrrmm.txt (soubor o ekonomickém souboru – MI soubor)
ISPVrrrrmm.txt (soubor o pracovních poměrech – MP soubor)
ISPVrrrrmm.xml (souhrnný soubor o ekonomickém subjektu (MI soubor) i o pracovních poměrech (MP soubor))

  • vytvoří se do tisku sestava: LZ085P Vstupní data pro ISPV (v PDF s možností otevření v CSV)

Odeslání souboru

 • přes Lokální pořizovací soubor, který najdete na stránkách ispv.cz zkontrolujete vytvořený soubor (v xml, ale načte i soubory v .txt) a následně ho přes stejný program odešlete na statistický úřad
 • přes Internetový pořizovací soubor, který najdete na stránkách ispv.cz

Upozornění:

 • v případě, že opravíte ručně data (ať už v Lokálním pořizovacím souboru či Internetovém pořizovacím souboru), je nutné tyto opravy také provézt v programu Nugget, abyste se vám tyto chyby příště opět neprojevily

 

Struktura věty o ekonomickém subjektu (MI soubor)

Identifikační a adresní údaje o ekonomickém subjektu

HRMZDYQ-hrubé mzdy
PONEQ-nepravidelné odměny
ODPRACDQ-odpracovaná doba
PRESCASQ-přesčasové hodiny
ABSCELKQ-neodpracované hodiny
ABSPLACQ-neodpracované placené hodiny
POCFYZQ-průměrný počet zaměstnanců (fyzických osob)
POCPREPQ-průměrný přepočtený počet osob

Agregované údaje za všechny zaměstnance, kteří byli v posledním čtvrtletí zahrnuti do evidenčního počtu

HRMZDYQ-hrubé mzdy
PONEQ-nepravidelné odměny
ODPRACDQ-odpracovaná doba
PRESCASQ-přesčasové hodiny
ABSCELKQ-neodpracované hodiny
ABSPLACQ-neodpracované placené hodiny
POCFYZQ-průměrný počet zaměstnanců (fyzických osob)
POCPREPQ-průměrný přepočtený počet osob

Údaje o ostatních osobních nákladech za poslední čtvrtletí

OONQ-celkové ostatní osobní náklady
ODMDPCQ-odměny na dohody o pracovní činnosti
HODDPCQ-hodiny odpracované na dohody o pracovní činnosti
ODMDPPQ-odměny z dohod o provedení práce
HODDPPQ-hodiny odpracované na dohody o provedení práce
ODMSTATQ-odměny členů statutárních orgánů
ODSTUPQ-odchodné a odstupné při skončení pracovního poměru

Struktura věty o pracovních poměrech (soubor MP)

 • ICO-identifikační číslo organizace z parametrického souboru

Osobní charakteristiky zaměstnance

IDZAM-osobní číslo (L0001)
ROKNAR-rok narození vygenerovaný z rodného čísla (L3004)
POHLAVÍ-pohlaví vygenerované z rodného čísla (L3004)
STOBC-státní občanství
VZDELANI-přebírá se údaj L3103 – Obor školního vzdělání, resp.jeho pátý alfabetický znak. Při nenaplnění údaje L3103 – Obor školního vzdělání, resp.pátého znaku tohoto údaje, je vyhodnocován údaj L3202 – Stupeň vzdělání.
OBORVZD – přebírá se z údaje L3103 – Obor školního vzdělání
INVALD-hodnoty:

C-částečný invalidní důchod
P-plný invalidní důchod
Z-žádný invalidní důchod

Základní charakteristiky pracovního poměru

MISTOVP-místo obvyklého výkonu práce (LAU1)-přebírá se údaj L3011
CZICSE-CZ-ISCE kód postavení v zaměstnání
ZAMEST (KZAM-R) klasifikace zaměstnání – přebírá se údaj L3203 (uváděno do konce roku 2010)
CZISCO (CZ-ISCO) klasifikace zaměstnání – přebírá se údaj L3203 (uváděno od 1.1.2011)
VEDOUCI-vedoucí- Při vytváření souboru pro statistické šetření ISPV je určení údaje „VEDOUCÍ“ možno vybrat parametricky, a to výběrem varianty, že zaměstnanec:

1. Má kategorii L3204 = 41 (ostatní THZ)
2. Má kategorii L3204 = 42 (řídící THZ)
3. Má KZAM L3203 začínající číslicí 1
4. Má podřízené v ŘLZ v systemizaci, tzn. pole „VEDOUCÍ“ se naplní příznakem A nebo N podle podřízeností definovaných v organizační struktuře aktualizované v subsystému LIDSKÉ ZDROJE.

Charakteristiky pracovní doby a její struktury

KONTOPD- uplatnění konta pracovní doby Ano/Ne
DOBAZAM-délka zaměstnání v organizaci
EVIDDNY-počet kalendářních dnů v evidenčním počtu zaměstnanců
KONECEP-poslední den v evidenčním počtu
FONDSTA-celkový stanovený fond pracovní doby
FONDSJE-celkový sjednaný fond pracovní doby
ODPRACD-odpracovaná doba (bez svátků)
PRESCAS-celkový počet přesčasových hodin
ABSCELK-celkový počet neodpracovaných hodin
ABSPLAC-počet neodpracovaných hodin s náhradou mzdy (kromě pracovní neschopnosti)
ABSDOVOL-počet neodpracovaných hodin z důvodu dovolené
ABSNEMOC-celkový počet neodpracovaných hodin z důvodu pracovní neschopnosti
ABSNEMZ- počet neodpracovaných hodin pracovní neschopnosti bez nemocenské dávky

Charakteristiky hrubé mzdy a její struktury

MZDA-mzda za práci zúčtovaná
POPRAV-prémie a odměny pravidelně zúčtované
PONEPRAV-prémie a odměny nepravidelně zúčtované
PRIPPCAS-příplatky za přesčas zúčtované
PRIPLAT-další příplatky zúčtované
NAHRADY-náhrady mzdy zúčtované (bez pracovní neschopnosti)
NAHRNEMZ-náhrady mzdy za dobu pracovní neschopnosti placené zaměstnavatelem
POHOTOV-odměny za pracovní pohotovost zúčtované

Průměrný hodinový výdělek vypočtený za poslední čtvrtletí

PRUMVYD-průměrný hodinový výdělek