Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Insolvenční rejstřík – z pohledu technického

Práce s insolvenčním rejstříkem v aplikaci Nugget – Windows

Základní informace

Insolvenční rejstřík na WEBu obsahuje informace o osobách, které jsou v insolvenci. Dále popisovaná aplikace tyto informace pravidelně vyhodnocuje (nejlépe v nočním jobu) a zpřístupňuje v aplikaci Nugget.

Program ISIR Loader.EXE zpracovává informace z Insolvenčního rejstříku na WEBu (realizuje se pomocí WEB-ové služby, zveřejněné Ministerstvem spravedlnosti ČR). Vybírá pouze záznamy, kde není dlužníkem právnická osoba a kde má dlužník uvedeno rodné číslo, a tyto záznamy ukládá do úložiště ISIRDB.DAT. Komunikace probíhá na portu 8443.

Pokud již úložiště ISIRDB.DAT existuje, ukládají se do něho pouze záznamy nově vzniklé od posledního čtení Insolvenčního rejstříku. Z aktualizovaného souboru ISIRDB.DAT se  vytvoří pracovní soubor ISIR.CSV, standardně v adresáři NuggetSW\MZDYPRG\IMPORT na serveru, kde běží aplikace Nugget.

Instalace programu ISIR Loader

IP adresa webové služby:
https://isir.justice.cz:8443/isir_public_ws/IsirWsPublicService

K fungování ISIR Loaderu je zapotřebí .NET Framework 3.5 a samozřejmě i připojení k internetu. ČSSZ dále vyžaduje zapnutí TLS 1.2 v operačním systému.

Nahrajte dodaný adresář ISIR_Loader do adresáře ?:\NuggetSW na serveru programu Nugget.

Dále je třeba nastavit parametry programu, k tomu slouží ISIR_Loader_Konfigurace.exe. Zde je zapotřebí specifikovat cestu, kam se má soubor ISIR.CSV ukládat (NuggetSW\MZDYPRG\IMPORT na serveru, kde běží aplikace Nugget), počet pokusů o spojení se službou a případně nastavení proxy.

Pokud nevyplníte cestu pro CSV, uloží program soubor ISIR.csv do adresáře ISIR_Loader a vazba do aplikace Nugget nebude fungovat (pokud není přesměrováno pomocí PARAMETRY.XML, viz níže).

Konfigurace, kterou si zde nastavíte, je uložena v textovém souboru ISIR_Loader.txt, který je umístěn v adresáři ISIR_Loader, odkud se volá ISIR_Loader.exe. Heslo pro proxy se ukládá zašifrované.

Do adresáře Isir_Loader se ukládá i případný chybový protokol ze zpracování pod názvem Isir_Loader_error.log.

Typy záznamů v insolvenčním rejstříku, na které ISIR Loader reaguje

 • 185 (Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení)
  • Nasazuje stav Z (zahájeno). Jedná se o první událost, kterou se osoba dostává do naší evidence. Znamená, že osoba ještě není v insolvenci, ale může se stát, že v brzké době bude.
 • 75 (Usnesení o úpadku)
 • 76 (Usnesení o úpadku spojené s prohlášením konkursu)
 • 78 (Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení)
 • 172 (Usnesení o povolení oddlužení)
  • Nasazuje stav A (v aktivní insolvenci). Znamená, že je osoba v insolvenci.
 • 72 (Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu)
 • 73 (Usnesení o zastavení řízení pro zpětvzetí insolvenčního návrhu)
 • 81 (Usnesení o zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení)
 • 82 (Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu)
 • 87 (Usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení zálohy na náklady řízení)
 • 95 (Usnesení o zrušení konkurzu)
 • 166 (Usnesení o zastavení řízení dle § 427)
 • 167 (Usnesení o odmítnutí návrhu na povolení oddlužení pro vady)
 • 171 (Usnesení o zamítnutí návrhu na povolení oddlužení)
 • 177 (Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení)
 • 238 (Mylný zápis)
 • 473 (Usnesení o zastavení řízení)
  • Nasazuje stav N (insolvence ukončena). Znamená, že osobě bylo buď insolvenční řízení zamítnuto, bylo ukončeno, nebo přerušeno.
 • 1 (Změna osoby)
 • Změní-li se nějak osoba dlužníka, promítne aktuální jméno, příjmení a rodné číslo.

Další podmínkou je, že nereagujeme na záznamy spadající do oddílů C (Incidenční spory) a P (Přihlášky).

Generování řádek v CSV souboru

Pokud do spisu spadá dlužník, který není právnickou osobou, a bylo zahájeno insolvenční řízení (typ záznamu 185), zapíše se řádek do CSV.

Pokud ještě nebylo povoleno oddlužení, dosadí se stav Z a datum a čas zahájení insolvenčního řízení.

Pokud bylo povoleno oddlužení a insolvenční řízení nebylo ukončeno, nebo bylo ukončeno a poté znovu zahájeno, dosadí se stav A a datum a čas povolení oddlužení.

V ostatních případech se dosadí stav N a datum a čas ukončení insolvenčního řízení. Avšak v případě, že bylo insolvenční řízení ukončeno před více než 90 dny, tak se řádek do CSV nezapíše.

Jestliže je soubor ISIR.CSV uložen jinam, než do adresáře \NuggetSW\MZDYPRG\IMPORT na serveru, je nezbytné ho ještě  přesměrovat pomocí parametrů PARAMETRY.XML v adresáři \NuggetSW\MZDYPRG na serveru s aplikací Nugget.

Příklad přesměrování v PARAMETRY.XML:

 • <NUGGET>
 • <INSOLV>
 • <DIRECTORY>D:\INSOLVENCNI_LADENI</DIRECTORY>
 • </INSOLV>
 • </NUGGET>

Při tomto přesměrování se soubor ISIR.CSV nejprve překopíruje z adresáře D:\INSOLVENCNI_LADENI do adresáře \NuggetSW\MZDYPRG\IMPORT, kde se bude dále zpracovávat programem Z000INSLV.EXE.

Program Z000INSLV.EXE

Tento program je rovněž vhodné volat v nočním jobu s určitým časovým odstupem po volání programu ISIR_Loader.

(Při denním volání programu Isir_Loader dle našich zkušeností postačuje časový odstup 30 minut.)

Program Z000INSLV.EXE se nachází v adresáři \NuggetSW\MZDYPRG, odkud se volá. Program si zjistí datové adresáře MZDYxxx v \NuggetSW\MZDYPRG, kde xxx nabývá hodnot 001 až 999, a vytvoří v nich soubory L791 se zaměstnanci, jejichž rodná čísla se objevila v insolvenčním rejstříku.

Zpráva LZ792 – Seznam zaměstnanců v Insolvenčním rejstříku

Na soubor LS791 příslušné datové knihovny je napojen uživatelský program L792 – „Zaměstnanci v insolvenčním rejstříku“, který vypíše zprávu LZ792 Seznam zaměstnanců v Insolvenčním rejstříku, a rovněž i program pro zobrazování událostí.

Pokud si přejeme zobrazovat výskyt v Insolvenčním rejstříku jako událost, musíme si příslušné události nejprve běžným způsobem aktivovat (nabízí se pod číslem  9990 – aktivní záznam a 9991 – ukončení nebo přerušení).

Doporučení

Programy ISIR Loader a Z000INSLV.EXE doporučujeme volat pomocí funkce „Naplánované úlohy“, nejlépe v noci, s určitým časovým odstupem. Při prvém zpracování, kdy se četl z WEBu celý insolvenční rejstřík, nám načtení trvalo několik hodin. Proto je součástí dodávky i soubor ISIRDB.DAT v adresáři Isir_loader, takže se uživatel nemusí zabývat zdlouhavým prvním načítáním.

Poznámka

V tiskové zprávě LZ792 uvádíme jednak jméno zaměstnance v Nuggetu, jakož i jméno osoby v Insolvenčním rejstříku. Tím je možno odhalit případ chybného zápisu v Insolvenčním rejstříku (např. v důsledku chybně zadaného nebo duplicitně přiděleného rodného čísla apod.).  „Nově zaveden“ u záznamu znamená stav Z, že bylo zahájeno insolvenční řízení, „Zaveden“ znamená stav A, že je osoba v insolvenci, „Přerušení nebo ukončení“ znamená stav N, že pro danou osobu bylo insolvenční řízení přerušeno nebo ukončeno („Přerušení nebo ukončení“ se v Nuggetu zobrazuje 90 dní od datumu v záznamu).

V záhlaví zprávy je pro kontrolu uvedeno datum, ke kterému proběhla aktualizace z Insolvenčního rejstříku.