Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prohlídky: Periodické lékařské prohlídky s vazbou na kategorizaci práce, rizikové faktory a rizika ohrožení zdraví (vazby na ŘLZ)

 • pokud budeme pracovat s lékařskými prohlídkami způsobem, kdy jednotlivým zaměstnancům zadáme konkrétní rizika ohrožující jejich zdraví, můžeme dále z programu vygenerovat například dokument, který bude obsahovat vyjmenovaná rizika daného zaměstnance
 • můžeme tak připravit například žádanku o provedení lékařské prohlídky, kde budou vyjmenované faktory ohrožující zdraví a kategorie práce, ale i další možná rizika
 • vytvoříme pouze jednu definici periodické lékařské prohlídky, která bude automaticky generovat opakování podle věku, kategorie práce jednotlivých rizikových faktorů a dalších rizik ohrožujících zdraví, které přiřadíme k zaměstnanci ve funkci v modulu PERS 1-1, vlevo dole Funkce a Vazby na ŘLZ
 • funkce „Vazby na ŘLZ“ je přístupná pro všechny uživatele, i když nemají nebo aktivně nevyužívají modul Řízení lidských zdrojů
 • postupy při práci s pracovními prohlídkami:
  1. Definice rizikových faktorů práce
  2. Definice číselníku rizik ohrožující zdraví
  3. Definice lékařské prohlídky
  4. Přiřazení rizikových faktorů a rizik ohrožující zdraví k jednotlivým zaměstnancům

1. Definice rizikových faktorů práce (RFP)

 • celkem máme 13 rizikových faktorů, které jsou dány Vyhláškou č. 432/2003 Sb.
 • ve funkci v modulu PERS 3-3 Definice volných údajů zadáme všechny rizikové faktory, které mohou ovlivňovat práci
 • pomocí tlačítka „Nový záznam“ otevřeme definiční okno
 • definice údajů v okně Nový kvalifikační údaj:

L8011 Identifikace kvalifikačního údaje

 • ve tvaru Uxxxx (nesmí být U0000)
 • kvalifikačním údajem tvoříme číselné řady, které jsou společné pro školení i lékařské prohlídky
 • pro lepší orientaci je vhodné udělat samostatné číselné řady pro lékařské prohlídky a školení
 • například:
  • U0001 – periodické školení
  • U1001 – profesní (neperiodické) školení
  • U9001 – periodická lékařské prohlídka
  • U9100 – profesní (neperiodická) lékařská prohlídka

L7720 Typ kvalifikačního údaje

 • z rozbalovacího okna vybereme RFP Rizikový faktor práce

L8019 Druh kvalifikačního údaje

 • zde ponecháme hodnotu „L“ – Hodnoty číselníku (určuje stupně kvalifikace)

L7301 Skupina kvalifikačních údajů

 • nepovinný údaj, je uživatelským číselníkem
 • umožňuje zařadit prohlídky (a jiné uživatelské údaje) do skupin dle potřeb uživatele

L8012 Název kvalifikačního údaje

 • označení rizikového faktoru
 • tento název bude zobrazen při výběru pro zadání na kartě zaměstnance a bude se načítat do uživatelských sestav a např. do dokumentů

L8013 Maximální hodnota

 • uvádí se maximální počet míst číselníku
 • u rizikových faktorů ponecháváme hodnotu 5, jelikož máme 5 stupňů kategorie práce

L8016 Poznámka

 • textové pole

Seznam rizikových faktorů dle vyhlášky:

1Prach
2Chemické látky
3Hluk
4Vibrace
5Neionizující záření
6Fyzická zátěž
7Pracovní poloha
8Zátěž teplem
9Zátěž chladem
10Psychická zátěž
11Zraková zátěž
12Biologické činitele
13Zvýšený tlak zvuku

2. Definice číselníku činností – rizik ohrožující zdraví (ROZ)

 • pokud bychom potřebovali informaci o dalších rizicích ohrožující zdraví, například abychom informovali lékaře o konkrétní chemické látce (rozpouštědlu), se kterým zaměstnanec pracuje, vytvoříme katalog činností
 • definovat můžeme maximálně 5 činností
 • tyto činnosti/rizika ohrožující zdraví můžeme přenést do dokumentů

 • číselník nastavíme ve funkci v modulu PERS 3-5 Činnosti, kde pomocí tlačítka „Nová činnost“ otevřeme definiční okno
 • vysvětlení údajů v okně Popis činnosti:

Činnost

 • uvedeme rozlišovací kód
 • doporučujeme použít hodnoty ROZ01, ROZ02, ROZ03, ROZ04, ROZ05, a to s ohledem na snazší identifikaci při tvorbě dokumentů

Název

 • textový popis rizika

Riziko ohrožení zdraví

 • pokud označíme parametr, zaktivní se tlačítko „Platnost ZP“

Platnost ZP

 • pomocí tlačítka Platnosti ZP se zobrazí definiční okno, kde nastavíme věkové skupiny a délku platnosti jejich lékařských prohlídek
 • platnost ZP nemusí být vyplněna v případě, kdy je chceme pouze přenést text do dokumentu, ale nechceme ovlivnit délku platnosti prohlídky

3. Definice lékařské prohlídky

 • ve funkci v modulu PERS 3-3 Definice volných údajů připravíme definici lékařské prohlídky
 • pomocí tlačítka „Nový záznam“ otevřeme definiční okno:

L8011 Identifikace kvalifikačního údaje

 • ve tvaru Uxxxx (nesmí být U0000)
 • kvalifikačním údajem tvoříme číselné řady, které jsou společné pro školení i lékařské prohlídky
 • pro lepší orientaci je vhodné udělat samostatné číselné řady pro lékařské prohlídky a školení
 • například:
  • U0001 – periodické školení
  • U1001 – profesní (neperiodické) školení
  • U9001 – periodická lékařské prohlídka
  • U9100 – profesní (neperiodická) lékařská prohlídka

L7720 Typ kvalifikačního údaje

 • z rozbalovacího okna vybereme ZPE Zdravotní prohlídka periodická
 • aby program při generování opakování automaticky zohledňoval kategorii práce, věk a rizikové faktory, je třeba označit parametr „Používat platnost dle kategorie práce a rizik ohrožení zdraví“ v pravé horní části
 • po označení parametru zmizí tabulka pro zadání platnosti a věkové skupiny (viz obrázek výše)

L8019 Druh kvalifikačního údaje

 • je u lékařských prohlídek neaktivní
 • tento údaj se využívá u školení, určuje stupně kvalifikace (u prohlídek je pouze jeden)

L7301 Skupina kvalifikačních údajů

 • nepovinný údaj, je uživatelským číselníkem
 • umožňuje zařadit prohlídky (a jiné uživatelské údaje) do skupin dle potřeb uživatele

L8012 Název kvalifikačního údaje

 • označení lékařské prohlídky
 • tento název bude zobrazen při výběru pro zadání na kartě zaměstnance a bude se načítat do uživatelských sestav

L8016 Poznámka

 • textové pole

4. Přiřazení rizikových faktorů a rizik ohrožující zdraví k jednotlivému zaměstnanci

 • k jednotlivým zaměstnancům přiřadíme rizikové faktory a rizika ohrožující zdraví na kartě zaměstnance v modulu PERS ve funkci 1-1 Aktualizace personálních údajů a vlevo dole tlačítko Funkce zvolíme „Vazby na ŘLZ“
 • tato funkce je přístupná pro všechny uživatele, i když nemají nebo aktivně nevyužívají modul Řízení lidských zdrojů

Kvalifikační požadavky = rizikové faktory

 • zpravidla se zadávají faktory s kategorií práce vyšší než 1
 • vysvětlení údajů z okna Přidání kvalifikačních požadavků k zaměstnanci:

L8011 Identifikace kvalifikačního údaje

 • pomocí rozbalovacího pole vybereme rizikový faktor

L8270 Typ požadavku

 • určuje typ požadavku u klientů s aktivním ŘLZ
 • pro definici výše uvedené lékařské prohlídky není potřeba vyplňovat

L8051 Hodnota údaje

 • pomocí rozbalovacího pole vybereme hodnotu označující kategorii práce

 • po uložení se v pravé tabulce zobrazí všechny přiřazené rizikové faktory s uvedenou kategorií práce
 • výsledná hodnota kategorie práce, tj. nejvyšší hodnota se zobrazí ve spodní části tabulky
 • POZOR:
  • upozorňujeme, že výsledná hodnota kategorie práce zadaná přes Vazby na ŘLZ se nepropisuje do údaje L4803 na kartě zaměstnance
 • pokud by vznikl rozpor mezi hodnotou L4803 Kategorie práce zadanou na kartě zaměstnance a výslednou hodnotou kategorie práce z vazeb na ŘLZ, program automaticky pracuje s vyšší hodnotou

Činnosti = rizika ohrožující zdraví

 • pomocí tlačítka „Nová činnost“ zobrazíme okno pro výběr dříve definovaných rizik

Jak může vypadat práce s dokumenty

 • výhodou tohoto způsobu práce s lékařskými prohlídkami je možnost připravit například formulář pro pracovnělékařské prohlídky, ve kterém budou uvedeny všechna rizika, rizikové faktory a výsledná hodnota kategorie práce
 • Template dokumentu se slučovacími poli může vypadat následovně:
 • po vygenerování dokumentu pro zaměstnance pak vypadá následovně: