Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Import školení a zdravotních prohlídek

Potřebujete hromadně nahrát z externího souboru aktualizaci záznamů školení nebo zdravotních prohlídek do kmenového souboru zaměstnanců a nevíte, jak na to?

V tomto článku si řekneme, jak si připravit vstupní soubor, kam ho uložit a jak ho následně nahrát.

Externí soubor budete nahrávat pomocí funkce PERS 1-6 Import školení

Vytvoření vstupního souboru dat pro následné přihrání

 • vstupní soubor pro přihrání všech typů školení a zdravotních prohlídek zaměstnanců musí být uložen jako typ souboru CSV oddělený středníkem (*.csv)
 • při pořizování dat pro import je třeba dodržet následující pravidla:
  1. první řádek sešitu musí vždy obsahovat identifikaci použitých údajů, v dalších řádcích jsou pak samotná data
  2. datumy se uvádí vždy ve tvaru DDMMRR bez lomítek, teček apod. (např. 290417 je datum 29.4.2017)
  3. povinné údaje jsou vždy:

osobní číslo – údaj L0001
identifikace školení (LP) – údaj L8011
stupeň školení (LP) – údaj L8022
datum začátku platnosti přezkoušení – údaj L7704 (povinné pouze pro periodická školení (PER), periodické LP (ZPE) a vždy s údajem L7712, což je datum začátku školení!)
datum začátku školení – údaj L7712 (povinné pouze pro neperiodické skupiny profesních školení (PRF), jazykových kurzů (JAZ), ostatních kurzů a stáží (STZ), neperiodických LP (ZPR)

 • přehled všech přípustných údajů v importním souboru – formát:

9 – numerický
X – alfanumerický
datumy – 9(6) ve formátu DDMMRR

Id.údaje Povinný údaj Formát  Popis
L0001 * 9(7) Osobní číslo zaměstnance
L8011 * X(5)  Identifikace školení (ZP)
L8022 * 9(5) Stupeň školení (u ZP vždy = 1)
L8012 X(40) Název školení (ZP)
L7702 X(20) Číslo oprávnění
L7703 9(6) Oprávnění ze dne
L7704 * 9(6) Datum začátku platnosti přezkoušení ve tvaru DDMMRR (povinné pouze pro PER, ZPE )
L7705 9(5) Délka platnosti přezkoušení ve tvaru RRDDD
L7706 9(6) Datum konce platnosti přezkoušení ve tvaru DDMMRR
L7707 X(70) Poznámka
L7708 X(70) Poznámka
L7709 X(70) Poznámka
L7710 X(70) Poznámka
L7711 X(70) Poznámka
L7712 * 9(6) Datum začátku školení ve tvaru DDMMRR (povinné pouze pro neperiodické skupiny PRF, JAZ, STZ, ZPR)
L7713 9(6) Datum ukončení školení – datum DO ve tvaru DDMMRR (u vícedenních školení)
L7714 9(6).99 Vlastní náklady školení
L7715 9(5) Délka školení v hodinách
L7301 X(3) Skupina školení
L7722 X Úroveň kurzu
L7723 X Druh kurzu
L7724 X Způsob absolvování
L7725 X Smlouva
L7726 9(6) Datum zahájení základního školení ve tvaru DDMMRR (u PER školení)
L7727 9(6) Datum ukončení základního školení ve tvaru DDMMRR (u PER školení)
L7728 9(5) Délka trvání základního školení (u PER školení)
L7739 9(6).99 Režijní náklady školení
L7751 X Nákladová skupina
L8022NAZ X(40) Název stupně školení
L8041 * pro LZ X(15) Identifikace školící organizace
L8031 * pro LZ X(15) Identifikace kurzu
L8042 X(60) Název školící organizace
L8032 X(60) Název kurzu
L8033 X(60) Místo konání kurzu
L8038 X(60) Určení kurzu
L8062 X(60) Předpoklady kurzu
L8068 X(40)  Lektor
L8084 X(60) Obsah kurzu
L8085 9(5) Číselné hodnocení
L8086 X(50) Hodnocení kurzu
L8087 X(40) Garant kurzu
L8072 X(5) Cíl školení – identifikace
L8073 9(5) Cíl školení – stupeň
L8075 * pro LZ 9(6) Termín požadavku
L7719 9 Plánovaná obnova přezkoušení (u PER, ZPE), – dopor. = 1 (při nahrání je L7719=1 automaticky)
 • jednoduchý příklad vytvoření souboru dat pro následný přenos periodického školení, které v katalogu kvalifikačních údajů je zapsáno pod identifikačním kódem U0003:
A B C D
L0001 L8011 L8022 L7704
1 U0003 1 290417
2 U0003 1 290417
125 U0003 1 290417

Uložení souboru před spuštěním importu

 • klepnete na složku Soubor, dále vyberete Uložit jako a v nabízeném okně průzkumníka Windows nejprve vyhledáme v okně „Uložit do:“ pracovní adresář uživatele programu Nugget SW, což je většinou:

c:\Nuggetsw\Mzdyprgc\Mzdy001

 • dalším důležitým krokem je výběr typu souboru v poli „Typ souboru:“, kdy vyhledáme přímo typ „CSV (oddělený středníkem (*.csv)“. Vyplníme pole „Název souboru:“ pod kterým bude soubor uložen do pracovního adresáře a klepneme na tlačítko „Uložit“.
 • název souboru je max. 8 míst (doporučuje se přednastavený název IMPSKOL.CSV). Poté následují související ukládací postupy, které pouze potvrzujeme. Dále zavřeme soubor křížkem [X] a následují další dotazy opět potvrzujeme. Potvrdíme „Uložit“ a potvrzujeme „ANO“ další dotazy. Tato operace uloží vstupní souboru pro import pod označením např. IMPSKOL.CSV do shora zmiňovaného pracovního adresáře.

Vlastní přihrání připravených dat

 • spustíme funkci v PERS 1-6 Import školení

 • personální údaje 6. Import školení – pomocí čtverečku se třemi tečkami najdete připravený nahrávací soubor a potvrdíte tlačítkem OK
 • program vypíše počet přečtených vět, počet zapsaných vět a počet případných chybných vět
 • informaci o chybám program uloží do přehledu tiskových položek uživatele pod označením LZ103P
 • program provede nahrání dat do kmenové věty zaměstnance v PERS (funkce 1-1 aktualizace personálních údajů), a to v konkrétní skupině údajů podle typu kvalifikačního údaje:

Karta Vzdělání a školení

Periodická školení – zde jsou ukládána školení/kurzy pro kvalifikační údaje typu PER
Profesní školení – zde jsou ukládána školení/kurzy pro kvalifikační údaje typu PRF
Stáže – zde jsou ukládána školení/kurzy pro kvalifikační údaje typu STZ

Karta Jazykové znalosti

Jazykové kurzy – zde jsou ukládána školení/kurzy pro kvalifikační údaj typu JAZ

Karta Údaje zdravotní a pro důchod

Zdravotní prohlídky periodické – zde jsou ukládány periodické prohlídky pro kvalifikační údaje typu ZPE
Zdravotní prohlídky profesní – zde jsou ukládány neperiodické prohlídky pro kvalifikační údaje typu ZPR