Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pracovnělékařské prohlídky – obecně

Povinností zaměstnavatele je zjištění zdravotního stavu a pracovní způsobilosti k vykonávané práci zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání, dále zjišťování vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek.

Základní rozdělení lékařských prohlídek:

 1. Periodická lékařská prohlídka (ZPE)
  • dle zvolených kritérií bude program upozorňovat na potřebu opakování
 2. Profesní (ZPR)
  • jednorázová akce, která nemá nastavené opakování

S jakými prohlídkami se setkáváme a jak na ně nahlížet:

 1. Vstupní lékařská prohlídka
  • z pohledu programu se jedná o periodickou, jelikož se od data absolvování generuje opakování
  • doporučujeme nezadávat vstupní prohlídku jako samostatný typ, pro rozlišení vstupní lékařské prohlídky od periodické je možné použít poznámku nebo nákladovou skupinu při zadávání při zadávání prohlídky k zaměstnanci
 2. Výstupní lékařská prohlídka
  • formálně se jedná o prohlídku neperiodickou (profesní)
  • je ale možné zadat prohlídku i jako periodickou s platností např. 99 let a držet tak kompletní evidenci prohlídek v kategorii periodických
  • zde záleží na volbě uživatele
 3. Mimořádná lékařská prohlídka
  • doporučujeme evidovat jako samostatný typ periodické prohlídky, čímž si umožníte zadat variantu s omezenou dobou platnosti i s platností neomezenou
  • v tom případě je možné zadat platnost na dobu např. 99 let
  • v nastavení parametrů prohlídky je v tomto případě vhodné neuvádět standardní dobu platnosti

Periodické lékařské prohlídky

 • z pohledu personalisty máme několik možností, jak pracovat s periodickými prohlídkami:
  1. Periodická lékařská prohlídka základní
   • vytvoříme pro každou kategorii práce samostatnou definici lékařské prohlídky
   • při tomto způsobu zadání je kartě zaměstnance přehledně vidět, pro jakou kategorii práce zaměstnanec absolvoval lékařskou prohlídku
   • bližší popis zde
  2. Periodické prohlídky s automatickým generováním periodicity podle kategorie práce zadané na kartě zaměstnance
   • pokud zvolíme tento způsob práce s periodickými prohlídkami, vytvoříme pouze jednu definici a podle kategorie práce a věku nám program bude automaticky generovat periodicitu
   • na kartě zaměstnance uvidíme obecný popis. V případě, kdy pošleme zaměstnance na lékařskou prohlídku, například u příležitosti změny kategorie práce, na kartě zaměstnance uvidíme stále stejný obecný popis s novým datem
   • bližší popis zde
  3. Prostá evidence provedené lékařské prohlídky
   • tento způsob je prostá evidence poslední prodělané prohlídky, který nedrží historii předešlých
   • bližší popis zde

Periodické lékařské prohlídky s vazbou na kategorizace prací a rizik ohrožení zdraví (vazba na ŘLZ)

 • při tomto způsobu práce s lékařskými prohlídkami se naváží rizikové faktory ohrožující zdraví přímo na konkrétního zaměstnance
 • díky tomu se dají vytvářet dokumenty, např. žádanka o provedení lékařské prohlídky vč. uvedení rizikových faktorů
 • bližší popis zde

Profesní lékařské prohlídky

 • z pohledu personalisty je profesní lékařská prohlídka taková, která negeneruje opakování
 • bližší popis zde (avšak na návodu se momentálně pracuje)