Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dovolená od roku 2021

Zákoník práce od 1. 1. 2021 již neupravuje dovolenou za odpracované dny, ale jednotkou pro přepočet dovolené jsou hodiny. Výpočet dovolené zohledňuje nyní délku směn. Tato nová úprava se dotkne zejména zaměstnanců pracujících v nerovnoměrně rozvržené pracovní době či zaměstnanců s kratším úvazkem.

V případě, že pracovní poměr trvá celý rok, tj. 52 týdnů a zaměstnanec celý rok také odpracuje, počítá se mu nárok na celý rok.

V případě, že pracovní poměr netrvá celý rok, tj. zaměstnanec neodpracuje 52 týdnů, stanovuje se poměrná část dovolené vycházející z odpracované doby, ze které se počítají tzv. započitatelné týdny pro nárok na dovolenou.

Jaké jsou roční nároky dovolené v hodinách při různých délkách zákonného týdenní úvazku a nároku 4 nebo 5 týdnů dovolené

 • je nutné si uvědomit, že úvazek a počet odpracovaných hodin při daném úvazku má vliv na roční nárok dovolené, tzn. pokud odpracuji méně než je můj úvazek za rok, mám nárok na méně dovolené a naopak, pokud odpracuji více než je můj úvazek za rok, mám nárok na více dovolené
 • základní hodnoty pro rok 2022 při různých úvazcích uvádí následující tabulka:
Týdenní pracovní doba – pracovní režim Zákonný týdenní úvazek Roční pracovní fond vč. svátků (celkem hodin za rok) Roční nárok dovolené zaměstnance v hodinách při ročním nároku
4 týdny 5 týdnů
jednosměnný (základní) 40 2080 160 200
dvousměnný 38,75 2015 155 194
třísměnný a nepřetržitý 37,5 1950 150 188

Co je důležité mít správně nastaveno v Nuggetu:

 1.  roční nárok dovolené v týdnech ve funkci MZDY 2-7-1 a záložka Dovolená
 2.  údaj L4022 Zákonný týdenní pracovní úvazek a L4023 Jiný týdenní pracovní úvazek v kmenové kartě zaměstnance ve funkci Mzdy 2-1-1 Doplnění nebo oprava věty či PERS 1-1 Aktualizace personálních údajů
 3.  kalendář ve funkci Mzdy 2-5
 4.  v daném účetním období aktuální časový fond (pokud by byl naplněn jen z části, dojde k chybnému přepočtu dovolené), časový fond ve funkci Mzdy 2-3-1 Doplnění nebo oprava věty

Které údaje v Nuggetu kontrolovat pro správný nárok dovolené:

 • kontrolují se údaje v kmenové kartě zaměstnance ve funkci Mzdy 2-1-1:

L3322 Nárok na dovolenou

    • uváděno v týdnech

L3338 Kumulativní fond zaměstnance pro dovolenou

    • hodiny, které měl zaměstnanec od začátku roku odpracovat
    • kalendářní dny * úvazek / 5
    • příklad: (FPD = fond pracovní doby)

01-03/2021 FPD 30týdenní, od 04/2021 FPD 20týdenní (jsme v účetním období 05/2021.
[((31+28+31) * 30) + (30 * 20)] / 5 => (2700 + 600) / 5 => 660

L4303 Částečně započitatelná doba

    • počet pracovních hodin, které zaměstnanec nepracoval z důvodu nemoci, nepracovního úrazu, karantény, neplaceného volna nebo vazby

L4304 Plně započitatelná doba

    • počet pracovních hodin, které se započítávají pro potřeby dovolené jako odpracovaná doba

Součet hodnot L4303 a L4304 by měl být vždy roven fondu pracovní doby zaměstnance!

Jak postupovat při výpočtu nároku dovolené
krok za krokem

Spočítáme průměrný týdenní úvazek zaměstnance (vážený průměr):

  • tento průměr nám bude sloužit pro výpočet dovolené, ale i pro zjištění 12násobku a 20násobku týdenní pracovní doby, podle které se posuzuje započitatelnost do nároku na dovolenou
  • výpočet:

(počet kalendářních dnů * úvazek) / 365 (počet dnů v roce) = průměrný týdenní úvazek

Posouzení 12násobku a 20násobku průměrného týdenního úvazku pro započitatelnost

  • v minulosti se dovolená krátila po 100 neodpracovaných směnách v kalendářním roce
  • s přechodem na dovolenou v hodinách se již dovolená takto nekrátí, ale vypočítává se nárok podle odpracované nebo plánované pracovní doby
  • jako částečně započitatelnou dobu se považují překážky v práci (DPN – nevztahuje se na pracovní úraz a nemoc z povolání), karanténa, rodičovská dovolená, neplacené volno, vazba a výkon trestu)
  • pokud má zaměstnanec dlouhodobou nepřítomnost, nicméně v kalendářním roce odpracuje alespoň 12násobek svého průměrného týdenního úvazku, pro výpočet dovolené se tato nepřítomnost započítá jako odpracovaná doba, maximálně však v délce odpovídající 20násobek průměrného týdenního úvazku
  • v Nuggetu tuto dobu evidujeme v údaji L4303 – Částečně započitatelné doby pro dovolenou.
  • u 40hodinového úvazku je maximální hodnota 800
  • výpočet:

průměrný týdenní úvazek * 12 = limit, který musí zaměstnanec odpracovat, aby se nepřítomnosti započítaly do odpracované doby

průměrný týdenní úvazek * 20 = maximální délka nepřítomností v hodinách, která se přičítá k odpracované době. (pokud zaměstnanec chybí méně, samozřejmě se přičítá méně)

Počet odpracovaných týdnů:

  • výpočet provádíme ze skutečně odpracovaných hodin, případně hodin, které se považují za odpracovanou dobu
  • do plně započitatelné doby se počítá např.:
   Mateřská dovolená, Pracovní úraz a nemoc z povolání, OČR, svátky, dovolená, dodatková dovolená, čas vyplácený náhradou mzdy pro obecní zájem, výkon funkce, sportovní reprezentace, studium při zaměstnání, cvičení CO, vojenská služba, důležité osobní překážky, náhradní volno, prostoje, překážky z důvodu reorganizace, Home Office, Rodičovská dovolená u muže, který čerpá v době, v níž ženě náleží MD
  • výpočet:

Odpracované hodiny za rok / průměrný týdenní úvazek = počet týdnů (zaokrouhluje se vždy dolů)

Výpočet nároku na dovolenou

  • samotný výpočet se provede z dříve spočítaných hodnot
  • výpočet:

(vypočtené pracovní týdny / 52 tj. počet týdnů v roce) * průměrný týdenní úvazek * nárok na dovolenou v týdnech = Alikvótní nárok na dovolenou (výsledek se vždy zaokrouhluje nahoru)

Roční nárok na dovolenou v hodinách / počet týdnů v roce * počet pracovních týdnů 200 / 52,143 * počet započitatelných týdnů

Jak nám údaje v Nuggetu můžou usnadnit výpočty

Výpočet průměrného týdenního úvazku pomocí údaje L3338 – Kumulativní fond

  • L3338 znázorňuje hodnoty minulých účetních období
  • příklady:
   • Jsme v účetním období listopad. L3338 znázorňuje hodnoty 01-10/2021

((L3338 * 5) + (kalendářní dny 11-12/2021 * aktuální úvazek)) / 365 = tj. kalendářní dny roku

   • Jsme v květnu, L3338 napočítá hodnoty 1-4/2021 => 960

((960*5) + (245 * 40)) / 365 = 40

Korekce údajů L4303 (Částečně započitatelná doba) a L4304 (Plně započitatelná doba)

 • je umožněna korekce podkladů pro výpočet údajů L4303 Částečně započitatelná doba a L4304 Plně započitatelná doba
 • korekce se provádí v časovém fondu, kdy zadáte mínusové či plusové hodnoty ke mzdových složkám:
  • 921 Odpracovaná doba (pro údaj L4304)
  • 925 Korekce L4303 (pro údaj L4303) 
 • v kmenové kartě zaměstnance se změna projeví v údaji L3222 Alikvotní nárok na dovolenou již v aktuálním účetním období
 • údaje L4304 a L4304 se změní po rekapitulaci, tzn. až při přechodu do dalšího účetního období

Upozornění:

 • přestože je možná přímá úprava hodnot těchto údajů v kmenové kartě zaměstnance, je vhodné a DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME provádět tuto korekci výhradně uvedenými mzdovými složkami právě v časovém fondu
 • pouze tak bude mít systém úplné podklady pro výpočet odpracovaných dob a nedojde tak k situaci, kdy by ruční oprava mohla být přemazána automatizovaným přepočtem (například programem Přepočet L4304)