Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Práce s dokumenty

Dokumenty generované z archetypů ve Wordu

 • funkce pro tvorbu dokumentů ve formátu MS Word (např. pracovní smlouvy, mzdové výměry, dohody, pozvánky, dotazníky apod.)
 • základem je vytvoření šablony dokumentu s klíčovými slovy odkazujícími na většinu kmenových údajů zaměstnance
 • je také potřeba mít již vytvořený dokument v MS Word a uložený kdekoliv jinde (obsah se bude vkládat do nově otevíraného typu dokumentu)

 • postup při vytváření nových typů dokumentů:
  • funkce PERS 3-2 Dokumenty
  • funkce MZDY 2-7-9 Dokumenty
 • po otevření se objeví tabulka s již dříve vytvořenými typy dokumentů
 • po kliknutí na Nový záznam se otevře možnost vytvořit nový typ dokumentu

TYP: 14místní unikátní označení typu dokumentu
NÁZEV: pojmenování dokumentu (max. 50místný alfanumerický údaj)
MOŽNOSTI SYSTÉMU MZDY: pro autorizace vztahu mezi systému Mzdy a Personalistika a obráceně (na výběr je: dokument je nedostupný, Prohlížení dokumentu, Prohlížení a vytváření dokumentu či Prohlížen, vytváření a aktualizace typu)

 • po uložení tlačítkem OK se daný dokument objeví v původní tabulce – zde kliknete na nově vytvořený typ dokumentu a otevře se nový prázdný list v MS Word
 • do tohoto prázdného listu nakopírujeme obsah již vytvořeného dokumentu
 • v tomto vytvořeném textu dokumentu je nutno zadat klíčová slova v předepsaném tvaru, jejíž obsah se pak při samotném vytváření zamění za konkrétní údaje zaměstnance
 • údaje obsahují znak #, který zapíšete zkratkou CTRL+ALT+X nebo ALT Gr+X

Nedoporučujeme:

 • v přenášeném souboru využívat funkci Automatické číslování odstavců – negativně se projevuje při hromadných vytváření dokumentů, kdy automaticky čísla navazují, tzn. že desátý zaměstnanec nebude mít odrážky 1-3, ale třeba 30-33
 • vkládat textová pole
 • zamykat pole

Příklad doplnění v textu:

Dotazník k nástupu do zaměstnání

Příjmení: #L30011
Jméno: #L30012
Datum narození: #NAROZEN
Rodné číslo: #L3004
Místo narození: #L3012
Adresa v zemi trvalého pobytu: #L3009
Adresa pro doručování zásilek: #L3014
Nejvyšší dosažené vzdělání (dle KKOV): #NAZL3102

 • vytvořený dokument uložíte volbou ULOŽIT (nikoliv uložit jako)
 • možné je také kopie již stávajícího typu dokumentu, který jen upravíte do nové podoby – v původní tabulce označíte dokument a kliknete na tlačítko Kopie a pak postupujete dle výše popsaného návodu
 • také můžete vytvořený typ dokumentu zrušit, a to označením dokumentu a kliknutím na Smazat záznam

Práce s dokumenty – v kartě zaměstnance

 • vytvořit konkrétní dokument pro konkrétního zaměstnance můžete buď v modulu PERS ve funkci 1-1 Aktualizace personálních údajů – vlevo dole tlačítko Funkce – Dokumenty generované z archetypů ve Wordu
 • nebo v modulu MZDY ve funkci 2-1 Doplnění nebo oprava věty vlevo dole tlačítko Funkce – Dokumenty generované z archetypů ve Word
 • po kliknutý na položku Dokumenty generované z archetypů ve Wordu se otevře okno s dokumenty, kam budeme vytvářet dokument určený pro daného zaměstnance
 • kliknete na Nový dokument a vyplníte:

JEDNAČÍ ČÍSLO: unikátní definice zpracovávaného dokumentu v rámci organizace, údaj je povinný a formát identifikace není předepsán, ale doporučujeme použít osobní číslo zaměstnance a k tomu příslušné označení, např. 101/PP (osobní číslo 110, PP = pracovní smlouva apod.)
Pokud chcete použít toto jednací číslo jako klíčové slovo v dokumentu, použijte #JEDČÍSLO
TYP DOKUMENTU: vyberete z otevíracího menu typ dokumentu
ZE DNE: datum vyhotovení dokumentu se automaticky nabízí aktuální datum, ale je možné ho volně změnit
Pokud chcete použít toto datum do dokumentu, použijte #DATUM
PLATNOST: zadáváte rok a měsíc a program automaticky nabídce účetní období zpracování mezd, ale můžete volně změnit

 • uložíte tlačítkem OK a tím se vám vytvoří a automaticky otevře MS Word s daným typem dokumentu
 • tento dokument můžete ještě volně upravit dle potřeb a tlačítkem ULOŽIT tento dokument uložíte do dokumentů k danému zaměstnanci
 • po znovuotevření funkce Dokumenty generované z archetypů ve Wordu se vám daný dokument objeví v tabulce s dokumenty, kde:
  • dokument můžete otevřít a upravit přes tlačítko Obsah dokumentu
  • či smazat dokument tlačítkem Zrušit dokument

Práce s dokumenty – pomocí pracovního seznamu

 • pro výběr několika zaměstnanců a vytvoření dokumentu každému zvlášť, ale bez nutnosti otevírat jejich kartu zaměstnance
 • postup:
  • otevřete Pracovní seznam tlačítkem na panelu nástrojů (návod pro práci s Pracovním seznamem najdete zde)
  • přepnete se ze záložky Mzdy na záložku Personalistika
  • vyberete zaměstnance, kterým budete vytvářet dokumenty
  • kliknete na tlačítko Aktualizace – Pracovní smlouvy a otevře se tabulka pro vytvoření Nového dokumentu s tím, že dole v tabulce máte šipku s příslušným počtem otevřených zaměstnanců pro pohyb mezi nimi
  • poté je postup stejný jako při vytváření dokumentu přes kartu zaměstnance – vždy vytvoříte dokument a šipkou se přesunete k dalšímu zaměstnanci
 • kliknete na Nový dokument a vyplníte:

JEDNAČÍ ČÍSLO: unikátní definice zpracovávaného dokumentu v rámci organizace, údaj je povinný a formát identifikace není předepsán, ale doporučujeme použít osobní číslo zaměstnance a k tomu příslušné označení, např. 101/PP (osobní číslo 110, PP = pracovní smlouva apod.)
Pokud chcete použít toto jednací číslo jako klíčové slovo v dokumentu, použijte #JEDČÍSLO
TYP DOKUMENTU: vyberete z otevíracího menu typ dokumentu
ZE DNE: datum vyhotovení dokumentu se automaticky nabízí aktuální datum, ale je možné ho volně změnit
Pokud chcete použít toto datum do dokumentu, použijte #DATUM
PLATNOST: zadáváte rok a měsíc a program automaticky nabídce účetní období zpracování mezd, ale můžete volně změnit

 • uložíte zadané tlačítkem OK a tím se vám vytvoří a automaticky otevře MS Word s daným typem dokumentu
 • tento dokument můžete ještě volně upravit dle potřeb a tlačítkem ULOŽIT tento dokument uložíte do dokumentů k danému zaměstnanci
 • po znovuotevření funkce Dokumenty generované z archetypů ve Wordu se vám daný dokument objeví v tabulce s dokumenty, kde:
  • dokument můžete otevřít a upravit přes tlačítko Obsah dokumentu
  • či smazat dokument tlačítkem Zrušit dokument

Hromadný tisk dokumentů

 • hromadný tisk dokumentů lze tvořit ve funkci PERS 2-4-1 PZ231 hromadný tisk dokumentů
 • tato funkce vytvoří dokument pro více zaměstnanců najednou

Upozornění:

 • dokument se NEULOŽÍ do seznamu dokumentů zaměstnance
 • po otevření funkce 2-4-1 se otevře tabulka, kde:

PROTOTYP DOKUMENTU: vyberete z otevíracího menu typ dokumentu
ČASOVÁ PLATNOST: zadáváte rok a měsíc a program automaticky nabídce účetní období zpracování mezd, ale můžete volně změnit
VÝBĚROVÉ KRITÉRIUM: je možné využít pro výběr také výběrové kritérium, přes které si vyberete např. vytvoření dokumentu jen pro určité středisko apod.doporučení: s ohledem na vyšší časovou náročnost je vhodné vytvářet hromadné dokumenty za pomocí výběrového kritéria, díky níž se sníží počet najednou vytvářených dokumentů (s ohledem na velikost firmy)

Doporučení:

 • s ohledem na vyšší časovou náročnost je vhodné vytvářet hromadné dokumenty za pomocí výběrového kritéria, díky níž se sníží počet najednou vytvářených dokumentů (s ohledem na velikost firmy)
 • po kliknutí na tlačítko OK se vytvoří zpráva PZ231 Hromadný tisk dokumentu do tiskových zpráv, kde si ji za pomocí tlačítka Zobrazit sestavu necháte otevřít

Archivace jiných typů a formátů dokumentů u zaměstnance

 • tento modul je rozšiřujícím modulem systému Nugget a proto si obchodní podmínky domluvte s našim obchodním oddělením (kontaktní údaje najdete zde)
 • archivaci dokumentů provedete ve funkci Další funkce – Archív dokumentů
 • program umožňuje archivovat dokumenty ve formátu:
  • .PDF, .JPG, .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .TXT, .ZIP, .RAR, .ARJ, .7Z
 • archiv dokumentů souží k uložení naskenovaných (ale i jiných) dokumentů k zaměstnancům (či uchazečům)
 • importovat do databáze jde hromadně pro více zaměstnanců nebo individuálně pro jednoho zaměstnance
 • všechny exporty z archívu se provádějí do adresáře Dokumenty, který bude podadresářem standardního pracovního adresáře, např. cesta může vypadat takto:
  • …: \Nuggetsw\mzdy001\Dokumenty

Přehled přípustných klíčových slov pro vytváření dokumentů

#L0001L0001 Osobní číslo zaměstnance
#L0003L0003 Kmenové (nákladové)středisko
#L0004L0004 Znak pracovního poměru
#L0008L0008 Číslo píchačky
  
#L0011L0011 Osobní číslo nadřízeného
#L0011JML0011 Jméno nadřízeného podle OSC v údaji L0011
#L00111– Nadřízený – příjmení
#L00112– Nadřízený – jméno
#L00113– Nadřízený – titul před
#L00114– Nadřízený – titul za
#L00115– Nadřízený – další příjmení
#L0011BT– Nadřízený – bez titulu
  
#L0021L0021 E-mail adresa
#L0022L0022 Doména
#NAZL0022– Doména text z číselníku
#L0023L0023 Uživatelský profil
#L1004L1004 Závod
  
#L3001L3001 Příjmení, jméno, titul
#L30011– Příjmení
#L30012– Jméno
#L30013– Titul (prefix)                                  
#L30014– Titul (sufix)                                    
#L30015– Příjmení (další)
#L3002– Rodné příjmení                                
#L3004L3004 Rodné číslo
#NAZL3005L3005 Rodinný stav – text z číselníku
#L3008L3008 Sídlo trvalého bydliště – číselné označení
#NAZL3008– Sídlo trvalého bydliště – text z číselníku
  
#L3009L3009 Adresa trvalého bydliště souhrnně
#L3009RAD3– Adresa trv. bydliště – ulice
#L3009RAD4– Adresa trv. bydliště – obec
#L3009RAD5– Adresa trv. bydliště – pošta
#L3009RAD6– Adresa trv. bydliště – PSČ
#L3009STAT– Adresa trv. bydliště – stát hodnota
#L3009RAD8– Adresa trv. bydliště – část obce
#NAZL3009STAT– Adresa trv. bydliště – stát text
#L3009CD– Adresa trv. bydliště – číslo domovní
  
#L3011L3011 Sídlo trvalého pracoviště – číselné označení
#NAZL3011– Sídlo trvalého pracoviště – text z číselníku
#ADRL3011– Sídlo trvalého pracoviště – adresa z číselníku
#L3012L3012 Místo narození
  
#L3014L3014 Adresa přechodného bydliště souhrnně
#L3014RAD3– Adresa přech. bydliště – ulice
#L3014RAD4   – Adresa přech. bydliště – obec
#L3014RAD5– Adresa přech. bydliště – pošta
#L3014RAD6– Adresa přech. bydliště – PSČ
#L3014RAD8– Adresa přech. bydliště – část obce
#L3017L3017 Státní příslušnost
#NAZL3017– Státní příslušnost – text z číselníku
  
#L3019L3019 Adresa trvalého bydliště v cizině souhrnně
#L3053– Adresa trv. bydliště v cizině – ulice
#L3057– Adresa trv. bydliště v cizině – obec
#L3059– Adresa trv. bydliště v cizině – pošta
#L3058– Adresa trv. bydliště v cizině – ZIP kód
#L3064– Adresa trv. bydliště v cizině – stát hodnota
#NAZL3064– Adresa trv. bydliště v cizině – stát text
#L3054– Adresa trv. bydliště v cizině – číslo domovní
#L3055– Adresa trv. bydliště v cizině – číslo orientační
#L3056– Adresa trv. bydliště v cizině – část obce
#L3065– Adresa trv. bydliště v cizině – ZIP kód
  
#L3021L3021 Adresa pro složenku souhrnně
#L3021RAD1– Adresa pro složenku souhrnně – spec. adresáta
#L3021RAD2– Adresa pro složenku souhrnně – adresát
#L3021RAD3– Adresa pro složenku souhrnně – ulice
#L3021RAD4– Adresa pro složenku souhrnně – obec
#L3021RAD5– Adresa pro složenku souhrnně – pošta
#L3021RAD6– Adresa pro složenku souhrnně – PSČ
#L3021RAD8– Adresa pro složenku souhrnně – část obce
  
#L3024Číslo pojištěnce SP
  
L3026Datum ukončení povolení k pobytu
#L3026– tvar 1.08.2000
#L3026S– tvar 1. 8.2000
#L3026Z– tvar 1.8.2000
#L3026CZ– tvar 1.srpna 2000
#L3026EN– tvar August 1,2000
#L3027L3027 Číslo povolení k zaměstnání
  
L3028Datum vydání povolení k zaměstnání
#L3028– tvar 1.08.2000
#L3028S– tvar 1. 8.2000
#L3028Z– tvar 1.8.2000
#L3028CZ– tvar 1.srpna 2000
#L3028EN– tvar August 1,2000
  
L3029Datum ukončení povolení k zaměstnání
#L3029– tvar 1.08.2000
#L3029S– tvar 1. 8.2000
#L3029Z– tvar 1.8.2000
#L3029CZ–tvar 1.srpna 2000
#L3029EN– tvar August 1,2000
#L3030L3030 Název školy
#L3031L3031 Adresa školy
#L3102L3102 Stupeň vzdělání – znak
#NAZL3102– Stupeň vzdělání – text z číselníku
#L3103L3103 Obor vzdělání – označení podle KKOV
#NAZL3103– Obor vzdělání – text z číselníku pro L3103
#L3104L3104 Obor doplňkového vzdělání – označení podle KKOV
#NAZL3104– Obor doplňkového vzdělání – text z číselníku
#L3105L3105 Výuční obor – označení podle KKOV
#NAZL3105– Výuční obor – text z číselníku 
#L3113L3113 Počet let odborné praxe
#L3140L3140 Závazek vúči organizaci – text
  
L3200Datum začátku výkonu práce
#L3200– tvar 1.08.2000
#L3200S– tvar 1. 8.2000
#L3200Z– tvar 1.8.2000
#L3200CZ– tvar 1.srpna 2000
#L3200EN– tvar August 1,2000
  
L3201Datum vzniku pracovního poměru
#L3201– tvar 1.08.2000
#L3201S– tvar 1. 8.2000
#L3201Z– tvar 1.8.2000
#L3201CZ– tvar 1.srpna 2000
#L3201EN– tvar August 1,2000
  
#L3203L3203 CZ-ISCO – označení podle CZ-ISCO (dříve KZAM-R)
#NAZL3203– CZ-ISCO-text z číselníku
#L3204L3204 Kategorie – číselné označení
#NAZL3204– Kategorie – text z číselníku
#L3207L3207 Druh pracovního poměru
#NAZL3207– Druh pracovního poměru –text z číselníku
#L3210L3210 Pracovní místo(funkce) – číselné označení
#NAZL3210– Pracovní místo(funkce) – text z číselníku
#L3212L3212 Způsob dopravy do zaměstnání (hodnota z číselníku)
#NAZL3212– Způsob dopravy do zaměstnání (text z číselníku)
#NAZL3213L3213 Rizikové pracoviště – text z číselníku
#L3219L3219 Vzdálenost do zaměstnání                  
#NAZL3219– Vzdálenost do zaměstnání – text z číselníku
  
L3221Datum ukončení pracovního poměru
#L3221– tvar 31.01.2000
#L3221S– tvar 1. 1.2000
#L3221Z– tvar 31.1.2000
#L3221CZ– tvar 31.ledna 2000
#L3221EN– tvar January 31,2000
  
#NAZL3222L3222 Důvod ukončení pracovního poměru
#L3229L3229 Práce malého rozsahu – hodnota z číselníku
#NAZL3229– Práce malého rozsahu – text z číselníku
#L3230L3230 Zařazení podle pracovní smlouvy – text
#L3292L3292 Druh pracovní doby
#NAZL3292– Druh pracovní doby – text z číselníku
#L3301L3301 Evidenční číslo občanského průkazu
#L3322L3322 Nárok na řádnou dovolenou                
#L3332L3332 Alikvótní nárok na řádnou dovolenou    
#L3333L3333 Převedená dovolená minulého roku
#NAZL4000L4000 Hay Group         
#L4002L4002 Mzdová stupnice
#NAZL4002– Mzdová stupnice – text z číselníku
#TRIDAL4002 Třída                                 
#L4005L4005 Měsíční paušál Kč
#L4005E– Měsíční paušál – tisíce odděleny mezerou
#L4005D   – Měsíční paušál – na 2 desetinná místa
#L4007L4007 Měsíční paušál přesčasový
#L4007E – Měsíční paušál – tisíce odděleny mezerou
#L4007D– Měsíční paušál – na 2 desetinná místa
#L4008L4008 Měsíční paušál krácený podle odpracovaných hodin
#L4008E– Měsíční paušál – tisíce odděleny mezerou
#L4008D– Měsíční paušál – na 2 desetinná místa
#L4011L4011 Měsíční paušál Kč 
#L4011EL4011 Měsíční paušál Kč 
  
L4012Datum přiznání základního platu
#L4012– tvar 1.01.2000
#L4012S– tvar 1. 1.2000
#L4012Z– tvar 1.1.2000
#L4012CZ– tvar 1.ledna 2000
#L4012EN– tvar January 1,2000
#L4013L4013 Základní mzda/plat
#L4013E– Základní plat – tisíce odděleny mezerou
#L4013D– Základní plat – na 2 desetinná místa
#L4013EURO   – Základní plat  v EUR
#L4014L4014 Osobní ohodnocení – zam. s měsíčním platem.
#L4014E– Osobní ohodnocení – tisíce odděleny mezerou
#L4014D    – Osobní ohodnocení – na 2 desetinná místa
#L4016L4016 Hodinový tarif
#L4017L4017 Srážka OSOH
#L4017E– Srážka OSOH – tisíce odděleny mezerou
#L4017D– Srážka OSOH – na 2 desetinná místa
#L4018L4018 Osobní ohodnocení zam. s hodinovým platem
#L4020L4020 %prémie
#L4022L4022 Zákonný týdenní úvazek
#L4022TZákonný týdenní úvazek – bez desetinných míst
#L4023L4023 Jiný týdenní úvazek
#L4023T– Jiný týdenní úvazek – bez desetinných míst
#L40223– Zapíše se jiný úvazek (L4023) pokud existuje; jestliže neexistuje zapíše se zákonný úvazek (L4022)
 #L4O223T – bez desetinných míst
#L4027L4027 % prémií II.
#L4030L4030 Platový stupeň
#L4041L4041 Náhrady nedaněné krácené
#L4041E– Náhrady – tisíce odděleny mezerou
#L4041D– Náhrady – na 2 desetinná místa
#L4053L4053 Příspěvek organizace na životní pojištění
#L4053E– Přísp. org. na životní pojištění-tisíce odděleny mezerou
#L4060L4060 Příplatek za zastupování                     
#L4060E– Příplatek za zastupování – tisíce odděleny mezerou
#L4060D– Příplatek za zastupování – na 2 desetinná místa
#L4061L4061 Zvláštní příplatek        
#L4061E– Zvláštní příplatek – tisíce odděleny mezerou 
#L4061D– Zvláštní příplatek – na 2 desetinná místa
#L4062L4062 Plat nekrácený
#L4062E    – Plat nekrácený – tisíce oddělný mezerou
#L4067L4067 Příplatek za BoPo
#L4067E– Příplatek – tisíce odděleny mezerou
#L4068L4068 Příplatek za BoPo
#L4068E– Příplatek – tisíce odděleny mezerou
#L4069 
#L4071L4071 Plat II.
#L4071E– Plat II. – tisíce odděleně
#L4072L4072 Paušál nekrácený II.
#L4072E– Paušál nekrácený II. – tisíce odděleny mezerou
#L4072D– Paušál nekrácený II. – na 2 desetinná místa
#L4410L4410 Průměrný výdělek pro náhrady
#L4410E 
#L4450L4450 Průměrný hrubý měsíční výdělek
#L4450E– Prům.hrubý měs. výdělek – tisíce odděleny mezerou
#L4451L4451 Průměrný čistý měsíční výdělek
#L4451E– Prům.čistý měs. výdělek – tisíce odděleny mezerou      
#L4504L4504 Počet vyživovaných osob pro výpočet nezabavitelného minima
#L4717L4717 Výplatní místo                  
#NAZL4717– Výplatní místo – text z číselníku
#L4727L4727 Srážka ZP za neoml. absenci (Časový fond – druh nepřít. D – MSL7203)
#L4793L4793 Nezabavitelná částka při srážení exekucí
#L4793EU                     
#NAZL4801L4801 Druh důchodu – text z číselníku
#L4803L4803 Kategorie práce
#L4806L4806 Zdravotní postižení
#NAZL4806– Zdravotní postižení-text u číselníku
#L4810L4810 Zdravotní stav
#NAZL4810– Zdravotní stav – text z číselníku
#L5153Alternativní PID      
#L5210L5210 Job Code                           
#NAZL5210– Job Code – text z číselníku
#L5570L5570 Bonus ROSSMANN
#L5570E– Bonus ROSSMANN – tisíce odděleny mezerou
#L6001L6001 Číslo zdravotní pojišťovny
#NAZL6001– Zdravotní pojišťovna – text z číselníku
#L6003L6003 Skupina pracujících
#NAZL6003– Skupina pracujících – text z číselníku
#L6005Číslo pojištěnce u ZP (cizinec)      
#NAZL7008L7008 Banka – název banky
#L7013L7013 Specifický symbol platby na účet
#L7200L7200 Voják/nevoják
#NAZL7200– Voják/nevoják-text z číselníku
#L7201L7201 Počet dětí pro důchod
#L7403L7403 Číslo pasu  
  
L7404Datum vydání pasu
#L7404– tvar 1.08.2000
#L7404S– tvar 1. 1.2000
#L7404Z– tvar 1.8.2000
#L7404CZ– tvar 1.srpna 2000
#L7404EN– tvar August 1,2000
  
#L7502L7502 Název pozice ze systemizace
#L7504L7504 Směnnost
#NAZL7504Směnnost – text z číselníku
#L7505L7505 Hmotná odpovědnost
#NAZL7505Hmotná odpovědnost – text z číselníku
#L7506L7506 Uživ.čís. pozice ze systemizace
#L7601Číslo telefonu do bytu
#L7602L7602 Jednací číslo pracovní smlouvy
  
L7603Pracovní smlouva ze dne
#L7603– tvar 1.01.2000
#L7603S– tvar 1. 1.2000
#L7603Z– tvar 1.1.2000
#L7603CZ– tvar 1.ledna 2000
#L7603EN– tvar January 1,2000
  
#L7604L7604 Délka zkušební doby
#L7606L7606 Číslo telefonu v zaměstnání
#L7607L7607 Číslo místnosti
  
L7608Datum ukončení zkušební doby
#L7608– tvar 23.01.2000
 #L7608S– tvar 23. 1.2000
#L7608Z– tvar 23.1.2000
#L7608CZ– tvar 23.ledna 2000
#L7608EN– tvar January 23,2000
  
#MENAMěna (Kč, €)
#MENADMěna (Kč, €) – na 2 desetinná místa
  
 Datum narození
#NAROZEN– tvar 23.01.2000
 #NAROZENS– tvar 23. 1.2000
#NAROZENZ– tvar 23.1.2000
#NAROZENCZ– tvar 23.ledna 2000
#NAROZENEN– tvar January 23,2000
  
#CEPLATCelý plat-součet L4013 (plat)+L4014 (osob.oh.) +L4005 (měs. paušál)
#CEPLATECelý plat – tisíce odděleny mezerou
#CEHODMZDASoučet hodnot uvedených v údajích – L4016 a L4018    
#INDPRSazba individuální prémie z L4020, jestliže je údaj L6003 = 0
#KOLPRSazba střediskové prémie z L4020, jestliže je L6003> 0
  
 Pracovní poměr na dobu…
#URČITÁ–tvar…určitou do 31.01.2000/neurčitou
#URČITÁS– tvar…určitou do 31.1.2000/neurčitou
#URČITÁZ– tvar…určitou do 31.1.2000/neurčitou
#URČITÁCZ– tvar…určitou do 31.ledna 2000/neurčitou
#URČITÁEN   – tvar…limited till January 31,2000/unlimited
  
#ŽÁDOSTText „Zkušební doba na žádost zaměstnance“ se doplní, jestliže L3206 = 61
#ROZENÁRozená
#ROZENÝRozený
  
 Datum vystavení dokumentu
#DATUM– tvar 1.01.2000
#DATUMS– tvar 1. 1.2000
#DATUMZ– tvar 1.1.2000
#DATUMCZ– tvar 1.ledna 2000
#DATUMEN– tvar January 1,2000
  
 Datum ukončení platnosti periodické prohlídky
#DATPLATZPE– tvar 23.01.2000
 #DATPLATZPES– tvar 23. 1.2000
#DATPLATZPEZ– tvar 23.1.2000
#DATPLATZPECZ– tvar 23.ledna 2000
#DATPLATZPEEN– tvar January 23,2000
  
#PANAutomatický text pan nebo paní (podle rodného čísla)
#PANEMAutomatický text panem nebo paní (podle rodného čísla)
#VPANAutomatický text Pan nebo Paní (podle rod. čísla s velkým počátečním písmenem)
#VPANEMAutomatický text Panem nebo Paní (podle rod. čísla s velkým počátečním písmenem)
#ÚSEKČíslo závodu – úseku (údaj L1004 ze souboru středisek)
#NAZÚSEKNázev střediska (údaj L1001 ze souboru středisek)
#ÚVAZEKZkrácený týdenní úvazek
#JEDČÍSLOJednací číslo dokumentu při zadávání
#DRUHMZDDruh mzdy (hodinová/měsíční) podle údaje L4016 nebo L4013
#ÚČETČíslo účtu/banka pro poukazování výplaty
#POLE1Pomocné pole 1
#POLE2Pole 2
#POLE3Pole 3
#POLE4Pole 4
#POLE5Pole 5
#POLE6Pole 6
#POLE7Pole 7
#POLE8Pole 8
#POLE9Pole 9
#POLE10Pole 10
#ROZPLATPlat celkem pro rozpočtové organizace
#ROZPLATEPlat celkem pro rozp. org.-tisíce odděleny mezerou
#ROZPLATDPlat celkem pro rozp. org.-na 2 desetinná místa
#PROCTARProcento z tarifu
#PRIPLHODNPříplatek za hodnost                           
#VYZIVNEExistence výživného v souboru srážek (ano/ne) – druh 1
#POHLEDAVKYExistence předn. nebo nepředn. pohledávky v souboru srážek (ano/ne) – druh 2,3
#POVERENIExistence pověření k úhradě v souboru srážek (ano/ne) – druh 7
#PODNIKNázev organizace ze základního parametrického souboru
#ICOICO organizace ze základního parametrického souboru
#NAZSPOLAdresa organizace ze souboru tiskových parametrů
#LZ387VYHOTOVILVyhotovil – text z tiskových parametrů
#LZ387TELEFONTelefon – text z tiskových parametrů
#LZ391KDEKde, dne – text z tiskových parametrů
#EMAILORGE-mail organizace – text z tiskových parametrů
  
 Kategorizace prací
#KATPRACENejvyšší stupeň kategorie práce vyplývající z přiřazených rizikových faktorů práce
  
 Názvy rizikových faktorů práce
#RFP01NAZNázev rizikového faktoru práce U9901 – Prach, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP02NAZNázev rizikového faktoru práce U9902 – Chemické látky, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP03NAZNázev rizikového faktoru práce U9903 – Hluk, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP04NAZnázev rizikového faktoru práce U9904 – Vibrace, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP05NAZNázev rizikového faktoru práce U9905 – Neionizující záření, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP06NAZNázev rizikového faktoru práce U9906 – Fyzická zátěž, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP07NAZNázev rizikového faktoru práce U9907 – Pracovní poloha, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP08NAZNázev rizikového faktoru práce U9908 – Zátěž teplem, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP09NAZNázev rizikového faktoru práce U9909 – Zátěž chladem, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP10NAZNázev rizikového faktoru práce U9910 – Psychická zátěž, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP11NAZNázev rizikového faktoru práce U9911 – Zraková zátěž, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP12NAZNázev rizikového faktoru práce U9912 – Biologické činitele, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP13NAZNázev rizikového faktoru práce U9913 – Zvýšený tlak vzduchu, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
  
 Stupně rizikových faktorů práce
#RFP01Stupeň rizikového faktoru práce pro rizikový faktor práce U9901 – Prach, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP02Stupeň rizikového faktoru práce pro rizikový faktor práce U9902 – Chemické látky, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP03Stupeň rizikového faktoru práce pro rizikový faktor práce U9903 – Hluk, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP04Stupeň rizikového faktoru práce pro rizikový faktor práce U9904 – Vibrace, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP05Stupeň rizikového faktoru práce pro rizikový faktor práce U9905 – Neionizující záření, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP06Stupeň rizikového faktoru práce pro rizikový faktor práce U9906 – Fyzická zátěž, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP07Stupeň rizikového faktoru práce pro rizikový faktor práce U9907 – Pracovní poloha, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP08Stupeň rizikového faktoru práce pro rizikový faktor práce U9908 – Zátěž teplem, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP09Stupeň rizikového faktoru práce pro rizikový faktor práce U9909 – Zátěž chladem, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP10Stupeň rizikového faktoru práce pro rizikový faktor práce U9910 – Psychická zátěž, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP11Stupeň rizikového faktoru práce pro rizikový faktor práce U9911 – Zraková zátěž, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP12Stupeň rizikového faktoru práce pro rizikový faktor práce U9912 – Biologické činitele, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
#RFP13Stupeň rizikového faktoru práce pro rizikový faktor práce U9913 – Zvýšený tlak vzduchu, podle přiřazených rizikových faktorů práce zaměstnanci
  
 Činnosti s rizikem ohrožení zdraví
#ROZ01Název jedné z pěti činnosti, u které platí riziko ohrožení zdraví, podle přiřazených činností zaměstnanci
#ROZ02Název jedné z max. pěti činnosti, u které platí riziko ohrožení zdraví, podle přiřazených činností zaměstnanci
#ROZ03Název jedné z max. pěti činnosti, u které platí riziko ohrožení zdraví, podle přiřazených činností zaměstnanci
#ROZ04Název jedné z max. pěti činnosti, u které platí riziko ohrožení zdraví, podle přiřazených činností zaměstnanci
#ROZ05Název jedné z max. pěti činnosti, u které platí riziko ohrožení zdraví, podle přiřazených činností zaměstnanci