Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Pro přihlášení, odhlášení zaměstnance, nahlášení změn, opravné přehledy na příslušnou sociální pojišťovnu využijete funkci v modulu PERS 4-2-1 Hlášení pro sociální pojišťovnu (neboli Oznámení o nástupu do zaměstnání)

 • po otevření tabulky máte na výběr:
 1. Hlášení změn
 2. Seznam zaměstnanců (nástupy, výstupy, přihlášky, odhlášky)

HLÁŠENÍ ZMĚN

 • pro přihlášení, odhlášení zaměstnance či nahlášení změn na příslušnou sociální pojišťovnu (SP)
 • v okně Přihlášky a odhlášky se zobrazí ty druhy pracovních poměrů, které:
  • spadají datumem nástupu nebo výstupu do období od 1.7.2005 do zadaného datumu DO a nejsou přihlášeni/odhlášeni na SP
  • spadají datumem nástupem/výstupem do zadaného období OD-DO a jsou nahlášeny u sociální pojišťovny
  • mají změnu údajů sledovaných SP
  • všechny věty odeslané na SP s chybným druhem pracovního poměru
  • věty, které mají formální chyby u údajů sledovaných SP
  • program pracuje dle autorizací, zobrazí tedy pouze ty zaměstnance, na které má uživatel autorizace
  • program kontroluje kontinuitu zpracování, proto se může stát, že vygeneruje přihlášku/odhlášku za zaměstnance, kteří jsou dávno po výstupu. Stane se to v případě, kdy se přihláška/odhláška nikdy nevygenerovala do XML souboru a nezapsal se datum přihlášky/odhlášky do souboru. Je potřeba pro tyto věty vygenerovat XML souboru a ten nikam neposílat. Poté by se již tito zaměstnanci neměli objevovat.
 • jak je to s DATUMY:
  • datum OD nesmí být větší než datum DO
  • zadané datum OD, DO nesmí být větší než aktuální datum
  • zadané datum OD nesmí být větší než datum uložené pro uživatele (datum posledního zpracování), hlídá se kontinuita zpracování
  • při prvním generování daného uživatele se nabídne jako datum OD, DO aktuální datum, datum OD lez změnit na jakékoliv datum větší než 1.7.2005, kde se se sociální pojišťovnou začínalo
 • vysvětlení tlačítek:

ZMĚNY: zobrazí změny u vybraného řádku/řádků
CHYBY: zobrazí chyby u vybraného řádku/řádků
PROHLÍŽENÍ: zobrazí všechny údaje, které se odsílají na SP
GENEROVÁNÍ XML: vytvoří pro všechny označené řádky: XML soubor do pracovního adresáře a sestavu v PDF do tiskových zpráv
ARCHIV XML: seznam již vytvořených XML souborů
OPIS ZMĚN: vytvoří a automaticky uloží přehled tiskových položek to tiskových zpráv jako .TXT LZ483P
OPIS CHYB: vytvoří a automaticky uloží přehled tiskových položek to tiskových zpráv jako .TXT LZ487P

 • pro vytvoření souboru v PDF a vygenerování XML souboru pro odeslání, je nutno označit ty zam-ce, pro které chceme tento změnový soubor vytvořit a následně se:
  • do tisku vygeneruje: LZ487 Hlášení pro sociální pojišťovnu
  • do pracovního adresáře: XML soubor 

Seznam zaměstnanců (nástupy, výstupy, přihlášky, odhlášky)

 • obsahuje archiv zaměstnanců, u kterých došlo ke změně údaje, přihlášení, odhlášení
 • určeno pro vytváření opravných akcí podle potřeba uživatele
 • ve sloupci druh jsou použity tyto údaje:

1-9: první až devátý pracovní poměr (údaj L3207 Druh pracovního poměru = 1-6)
A-J: DPČ (údaje L3207 Druh pracovního poměru = 7)
K: dobrovolný pracovní pečovatelské služby (údaj L3206 Skupina pracujících = 59)
L: domácí zaměstnanec (údaj L3206 Skupina pracujících = 51)
O: člen družstva (údaj L3206 Skupina pracujících = 12)
P: prokurista (údaj L3206 Skupina pracujících = 15)
R: likvidátor (údaj L3206 Skupina pracujících = 17)
S: společník, jednatel, komanditista (údaj L3206 Skupina pracujících = 11, 13)
T-Z: DPP (údaj L3207 Druh pracovního poměru = 8)

 • v tabulce Přihlášky a odhlášky zaměstnanců použijeme tlačítko Generování oprav pro:

Typ 1: Přihlášky
Typ 2: Odhlášky
Typ 3: Změny
Typ 5: Opravy
Typ 6: Převod k jinému VS: slouží pro komplexní přeregistrování organizace jako plátce SP, kdy dochází k převodu mezi starým a novým variabilním symbolem; do tabulky je třeba zapsat starý dosavadní VS, nově přidělený VS a datum platnosti převodu OD (vhodné použít před samotným převodem)

 • při generování oprav se vygeneruje:
  • do pracovního adresáře:

USERONZRRMMDDPP.XML

 • do tiskových zpráv v PDF:

LZ487VP Hlášení pro SP

Doporučení z praxe:

 • v průběhu kalendářního měsíce, když průběžně přihlašujete/odhlašujete zaměstnance, není nutné měnit datumy, program automaticky vygeneruje ty zaměstnance, pro které dosud ještě nebylo vygenerované hlášení pro SP (vygeneruje i pro zaměstnance, kteří byli zadáni dříve než zadané datum OD-DO)
 • v případě, že jste zavřeli mzdy a chcete si ověřit všechny přihlášky/odhlášky zaměstnanců pro daný měsíc, změníte datum OD-DO od prvního do posledního dne účetního období

Odeslání na příslušnou sociální pojišťovnu:

 • dle zvyklostí přes portál SP
 • přímo z programu: pokud je nastavena záložka Portál ve funkci Další funkce – Nastavení, tak: Další funkce – Podání na portály veřejné správy – Podat podání – vybrat ze souboru (tedy z Pracovního adresáře) vytvořený XML soubor a odeslat
  • ve funkci Podání na portály veřejné správy – Přehled zjistíte, zdali došlo k úspěšnému odeslání

Identifikace zaměstnavatele

Název zaměstnavatele: ve funkci Mzdy 2-7-6 Bankovní příkaz pro hromadné platby v řádku Sociální pojišťovna údaj Adresa plátce

IČO: vyplňte ve funkci 2-7-1 Základní parametrický údaj na kartě Základní údaje

Variabilní symbol: ve funkci Mzdy 2-7-6 Bankovní příkaz pro hromadné platby, řádek Sociální pojištění (upravit)

Přehled kódů na SP

hodnotavýznam
1jeden (popřípadě první) pracovní poměr u zaměstnavatele
2,3,4,5,6,7,8,9druhý až devátý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
Adohoda o pracovní činnosti (L3207=7)
B,C,D,E,F,G,H,I,Jdruhá až desátá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele (L3207=7)
Kdobrovolný pracovník pečovatelské služby (údaj L3206=59)
Ldomácký zaměstnanec (údaj L3206=51)
Mpěstouni ve zvláštních případech
Nsmluvní zaměstnanci
Očlen družstva (L3206=12 AND L3207=19)
Pprokuristé (L3206=15 AND L3207=19)
Qčlenové kolektivních orgánů právnických osob (L3206=14,16 AND L3207=19)
Rlikvidátoři (L3206=17 AND L3207=19)
Sspolečník, jednatel, komanditista  (L3206=11, 13 AND L3207=19)
Tdohoda o provedení práce (L3207=8)
U,V,W,X,Y,Z,druhá až sedmá dohoda o provedení práce (L3207=8)

Nové ONZ od 04/2022

Nově se od dubna 2022 generuje druhá strana, kde jsou uvedené Informace pro podporu nezaměstnanosti. Z tohoto důvodu je nutné si v číselníku kmenových údajů , do údaje L3222 vyplnit kódy, které určila sociální správa.

Číselník kmenových údajů najdete: ve funkci Mzdy 2-4-3 nebo ve funkci Pers 3-1, kde najdete údaj L3222 Důvodu ukončení pracovního poměru a když dáte Upravit konkrétní řádek, doplníte Kód číselníku ČSSZ:

Číselník důvodů ukončení pracovněprávního vztahu pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti)
P01 – Ukončení PP cizince či osoby bez státní příslušnosti (§ 48 odst./3 zák. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“))
P02 – Dohodou se zaměstnavatelem (§49, ZP)
P03 – Výpověď ze strany zaměstnance (§50, odst.3, ZP)
P04 – Organizační důvod (§52, písm. a-c, ZP)
P05 – Zdravotní důvody (§52, písm. d, §52 písm. e, §56, odst.1 písm. a, ZP)
P06 – Zaměstnanec nesplňuje předpoklady nebo požadavky pro výkon sjednané práce (§52, písm. f, ZP)
P07 – Porušení povinností zaměstnancem zvlášť hrubým způsobem (§52, písm. g, první část věty nebo §55, odst. 1, písm. b, ZP)
P08 – Soustavné méně závažné porušení povinností zaměstnancem (§52, písm. g, druhá část věty, ZP)
P09 – Porušení režimu dočasně práce neschopného zvlášť hrubým způsobem (§52, písm. h, ZP)
P10 – Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný čin (§55, odst. 1, písm. a, ZP)
P11 – Porušení podstatné povinností zaměstnavatelem (§56, odst. 1, písm. b, ZP)
P12 – Doba určitá (§65, ZP)
P13 – Ve zkušební době zaměstnavatelem (§66, ZP)
P14 – Ve zkušební době zaměstnancem (§66, ZP)
P15 – Ostatní

Číselník důvodů ukončení služebního poměru pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti)
S01 § 71 – doba určitá
S02 § 72/1, písm. a-d)
S03 § 73 -na žádost zaměstnance
S04 § 74/1 a-h) + 74/2
S05 Ostatní

Číselník důvodů neposkytnutí podkladů pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti)
N01 úmrtí pojištěnce
N02 starobní důchod pojištěnece
N03 vybraná zaměstnání (soudci, členové zastupitelstev územních samosprávních celků,
poslanci, senátoři, členové vlády, aj.)

Nový údaj L4416 Průměrný hodinový výdělek pro ONZ

 • údaj L4416 se u stávajících zaměstnanců aktualizuje sám na základě údaje L4410 (průměr pro dovolenou v modulu Mzdy) při rekapitulaci (tedy funkci Mzdy 9-1)
 • pokud máte nového zaměstnance, u kterého ještě neproběhla rekapitulace, údaj L4416 musíte zadat ručně, jinak se do ONZ propíše údaj vycházející ze zaručené mzdy (z údaje L3210 Pracovní místo – funkce)

ONZ generované (opětovně) po ukončení PP

 • v případě, že máte zaměstnance, kterému chcete znovu vytvořit Oznámení o nástupu, musíte toto ONZ vygenerovat vždy ve funkci Návrat období a vrátit se do měsíce, kdy tento zaměstnanec ukončil pracovní poměr
 • jen v Návratu období do správného měsíce jsou garantovány správné údaje vygenerované na sestavě

Elektronická hlášení na sociální pojišťovnu

Pro elektronická hlášení na sociální pojištění najdete zpracovaný návod zde.