Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Verze V04R22M17

S U B S Y S T É M M Z D Y

1. Přidanění poskytování nízkoemisního služebního vozidla pro soukromé účely 0,5% vstupní ceny

S účinností od 1.7.2022 bylo novelizováno znění ustanovení §6, odst. 6, zákona č. 586/1992 Sb., (dále jen „zákon o daních z příjmů“).

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla nebo ve výši 0,5 % vstupní ceny, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla.

Vstupní cenou vozidla se pro účely tohoto ustanovení rozumí vstupní cena uvedená v § 29 odst. 1 až 9.

Ustanovení §6, odst. 6, zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2022. Měsíce, které předcházely nabytí účinnosti tohoto zákona se zohlední v ročním zúčtování daní, případě v daňovém přiznání (zaměstnanci vznikne přeplatek).

Zvýhodnění v souvislosti s výše uvedenou novelou lze v případě sociálního a zdravotního pojištění uplatnit až ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. od 1.7.2022, a nikoliv zpětně pro období prvního pololetí 2022.

Při vyúčtování záloh nebo v rámci daňového přiznání za rok 2022 bude tedy poplatníkovi zohledněn nižší základ daně z příjmů za celý rok (pouze 0,5 % ze vstupní ceny nízkoemisního vozidla), nižší základ pro účely sociálního a zdravotního pojistného bude zohledněn pouze za měsíce červenec – prosinec. Pro další roky lze již počítat s nižší sazbou jak v případě daně z příjmů, tak u pojistného.

V programu Nugget:

V údaji L4024 se zadává hodnota 0,5% anebo 1% hodnoty vozidla.

V případě, kdy je název mzdové složky 5432 shodný uživatelským názvem, bude automaticky přejmenován na Navýšení daně za motorové vozidlo.

Korekce již uzavřených měsíců:

Za měsíce, kdy bylo nízkoemisní vozidlo přidaněno 1%, ale nově mělo být přidaněno pouze 0,5% vstupní ceny, je potřeba udělat ruční korekci. Do časového fondu zadáte mzdovou složku 9714 – Korekce základu daně pro POZP za jednotlivé měsíce, u kterých budete dodatečně snižovat základ daně. Mzdovou složku v časovém fondu vztáhnete ke konkrétnímu měsíci, pomocí funkčního tlačítka „Čas. platnost“.

Tato mzdová složka nebude ovlivňovat danění ani navýšení základu ZP a SP v aktuálním měsíci, ale promítne se do snížení základu daně v ročním zúčtování daně za rok 2022 a do potvrzení o zdanitelných příjmech do řádků 1 a 2 a tedy i 4.

Mzdová složka 9714 bude vidět na mzdovém listu.

2. Zadávání ukončení nepřítomnosti do budoucna – okno datumů

V systému Nugget je nyní možné ukončovat nepřítomnosti přecházející do následujícího účetního období. Nově můžete v okně datumů do údajů „Likvidace OD“ a „Schopen OD“ zadat datum následujícího období. Nyní máte možnost takto zadáte všechny nepřítomnosti zadávané oknem datumů.

Dosud bylo možné zadávat ukončení do budoucna jen u některých typů nepřítomností:

C – neplacené volno,
7 – mateřská dovolená,
9 – rodičovská dovolená.

Příklad

Zpracováváte mzdu za červenec a v přehledu e-neschopenek máte nemoc, která začíná 17.7.2022 a končí 5.8.2022. Nyní nemusíte čekat až přejdete do srpna, abyste tuto nemoc ukončili, ale převezmete nemoc již nyní do časového fondu celou.

Datumy pak budou vypadat následovně:

Neschopen OD17.7.2022Likvidace OD7.7.2022
Schopen OD6.8.2022Likvidace DO5.8.2022

Program při tomto zadání vygeneruje mzdové složky pouze za aktuální období červenec a po přechodu do srpna vám vygeneruje zbývající dny. V červenci se tedy pro výše uvedený příklad vygeneruje 9 dní jako nemoc celkem a 7 dní se proplatí jako dávky při nemoci. Zbylé tři dny se vám proplatí automaticky v srpnu.

S U B S Y S T É M P E R S O N A L I S T I K A

3. Rozšíření výběru údajů v uživatelských QUERY

Výběr údajů základního souboru (LS001) určených pro export pomocí uživatelských QUERY v subsystému PERSONALISTIKA nebo MZDY byl rozšířen o další nové údaje, a to:

L3226P – poslední den vynětí z ES (tj. L3226 – 1 den)
UCET – číslo účtu pro zasílání výplaty (složený tvar)
UCET1 – číslo účtu pro zasílání výplaty (číslo účtu)
UCET2 – číslo účtu pro zasílání výplaty (kód banky)