Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Verze V04R22M10

S U B S Y S T É M   M Z D Y

Oznámení o nástupu zaměstnance (ukončení) – nový formulář ONZ2022

Od 1.4.2022 dochází ke sloučení formulářů ČSSZ – Oznámení o nástupu zaměstnance (ukončení) a formuláře Úřadu práce – Potvrzení zaměstnavatele pro posouzení nároku na dávku v nezaměstnanosti. Nový formulář ONZ2022 se využívá v případech, kdy k nástupu či skončení zaměstnání došlo 1.4.2022 a později.

Původní tiskopis ONZ (2009) lze využívat pouze v případech zpětného do 31.3.2022.

Pro správné vygenerování odhlášky v xml. formátu je nutné mít vyplněny tyto údaje:

L3221 Datum ukončení pracovního poměru
L3222 Důvod ukončení pracovní poměru, doplněný o nový kód ČSSZ

V údaji Důvod ukončení pracovního poměru (L3222), respektive v jeho číselníku je nutné doplnit nový číselníkový údaj ke každému druhu ukončení PP. Tento nový údaj je kódem ukončení PP a je povinným údajem pro nové hlášení ČSSZ. Tzn. nerušíte ani neměníte stávající číselník ukončení pracovního poměru, pouze doplníte kód do nového políčka.
Číselník najdete níže, v popisu bodu č. 4.

Důvod ukončení, tedy údaj L3222 musí být vyplněn u každého zaměstnance s jakýmkoliv pracovním poměrem, pokud má vyplněný datum ukončení v údaji L3221. Výjimku má pouze poměr na dobu určitou, který nemusí mít vyplněný důvod ukončení pracovní poměru.

Kód důvodu ukončení PP pro ČSSZ nastavíte v číselníku přes subsystém Personalistika nebo přes Mzdy:

 1. PERSONALISTIKA: ve funkci PERS 3-1 číselník údajů, kde v číselníku údaje L3222 pomocí tlačítka „upravit“ doplníte neměnný kód ke každému druhu ukončení pracovního nebo služebního poměru.
 2. MZDY: ve funkci MZDY 2–4–3 kmenové údaje, kde v číselníku údaje L3222 pomocí tlačítka „upravit“ doplníte neměnný kód ke každému druhu ukončení pracovního nebo služebního poměru.

Změna v tiskopisu se týká části 9 – Informace pro podporu v nezaměstnanosti

Údaje pro potřeby úřadu práce se vyplňují při využití nových číselníků pouze v rámci akce typu 2, popř. v rámci akce typu 1 – Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), a to pouze při skončení zaměstnání po 31.3.2022, tj. je-li vyplněno datum skončení zaměstnání >=1.4.2022.

V rámci akce 5 – Oprava je možné tyto údaje opravit, a to pouze za předpokladu, že zaměstnání skončilo po 31.3.2022, resp. že na ONZ bylo uvedeno datum skončení zaměstnání >=1.4.2022 a příslušné údaje pro potřeby úřadu práce přitom byly vyplněny chybným způsobem.

V tomto oddílu naleznete tyto informace:

 1. Důvod neposkytnutí podkladů
 2. Druh zaměstnání
 3. Průměrný čistý měsíční výdělek
 4. Důvod ukončení pracovněprávního vztahu (služebního poměru)
 5. Informace o vyplaceném odstupném a jeho výši v násobcích příjmu
 6. Doba důchodového pojištění

Ad 1) Důvod neposkytnutí podkladů – použije se číselník důvodů neposkytnutí podkladů pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti).
Vyplňuje se v případech, kdy pojištěnce, který ukončil pracovní poměr, nemůže být evidován jako uchazeč o zaměstnání nebo u vybraných zaměstnání.

(1) – úmrtí pojištěnce zaměstnání skončilo z důvodu úmrtí pojištěnce
(2) – starobní důchod pojištěnec, jemuž skončilo zaměstnání, je poživatelem starobního důchodu
(3) – vybraná zaměstnání soudci, členové zastupitelstev územních samosprávních celků atd.

Ad 2) Druh zaměstnání – použije se číselník druhů zaměstnání pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti).
V případě vybrání důvodu neposkytnutí podkladů pro ÚP typu 1, 2 a 3 nebo v případě uvedení druhu výdělečné činnosti pro sociální pojištění M, N, O, P, Q, R, S, se údaj „Druh zaměstnání” neuvádí.

(1) – pracovněprávní vztah
(2) – služební poměr podle zákona č. 234/2014 Sb.

Ad 3) Průměrný čistý měsíční výdělek – uvede se konkrétní částka, kdy se průměrný čistý měsíční výdělek zjistí z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „SP“), pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen „VZP“) a zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „daň“).
Daňový bonus se při výpočtu nepřičítá. Pro výpočet se použijí podmínky a sazby platné pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný čistý měsíční čistý výdělek zjišťuje.

Ve mzdách program tento údaj bere z údaje L4451 průměrný čistý výdělek.
V personalistice je nový údaj L4416 Průměrný hodinový výdělek pro ONZ, zde můžete a v některých případech musíte, změnit výši průměrného výdělku pro ONZ.

Údaj L4416 v personalistice slouží pro ruční korekci průměrného výdělku, který se poté načte do formuláře ONZ2022.

Tuto korekci provedete např.:

 • u stanovení pravděpodobného výdělku matky vracející se po RD, která zároveň ukončuje pracovní poměr;
 • ukončujete pracovní poměr se zaměstnancem, který ještě není převedený do mezd (tedy nový nástup);
 • ukončujete pracovní poměr se zaměstnancem na začátku nového čtvrtletí, ale ještě nemáte spočítané výplaty měsíce předchozího a tím ani napočítaný průměr na nové čtvrtletí;
 • u zaměstnance, který neodpracoval 21 směn, ukončil pracovní poměr, a ještě nejsou uzavřené mzdy.

Ad 4) Důvod ukončení pracovněprávního vztahu – pokud je vybrán druh zaměstnání pro ÚP typu 1 (pracovněprávní vztah), použije se číselník důvodů ukončení pracovněprávního vztahu pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti).

Číselník důvodů ukončení pracovněprávního vztahu pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti):

P01 – Ukončení PP cizince či osoby bez státní příslušnosti (§ 48 odst./3 zák. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“))
P02 – Dohodou se zaměstnavatelem (§49, ZP)
P03 – Výpověď ze strany zaměstnance (§50, odst.3, ZP)
P04 – Organizační důvod (§52, písm. a-c, ZP)
P05 – Zdravotní důvody (§52, písm. d, §52 písm. e, §56, odst.1 písm. a, ZP)
P06 – Zaměstnanec nesplňuje předpoklady nebo požadavky pro výkon sjednané práce (§52, písm. f, ZP)
P07 – Porušení povinností zaměstnancem zvlášť hrubým způsobem (§52, písm. g, první část věty nebo §55, odst. 1, písm. b, ZP)
P08 – Soustavné méně závažné porušení povinností zaměstnancem (§52, písm. g, druhá část věty, ZP)
P09 – Porušení režimu dočasně práce neschopného zvlášť hrubým způsobem (§52, písm. h, ZP)
P10 – Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný čin (§55, odst. 1, písm. a, ZP)
P11 – Porušení podstatné povinností zaměstnavatelem (§56, odst. 1, písm. b, ZP)
P12 – Doba určitá (§65, ZP)
P13 – Ve zkušební době zaměstnavatelem (§66, ZP)
P14 – Ve zkušební době zaměstnancem (§66, ZP)
P15 – Ostatní

Číselník důvodů ukončení služebního poměru pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti)

S01 § 71 – doba určitá
S02 § 72/1, písm. a-d)
S03 § 73 -na žádost zaměstnance
S04 § 74/1 a-h) + 74/2
S05 Ostatní

Číselník důvodů neposkytnutí podkladů pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti)

N01 úmrtí pojištěnce
N02 starobní důchod pojištěnce
N03 vybraná zaměstnání (soudci, členové zastupitelstev územních samosprávních celků,
poslanci, senátoři, členové vlády, aj.)

V případě vybrání důvodu neposkytnutí podkladů pro ÚP typu 1, 2 a 3 nebo v případě uvedení druhu výdělečné činnosti pro sociální pojištění M, N, O, P, Q, R, S, (viz bod 1) se „Důvod ukončení pracovněprávního vztahu” neuvádí.

Ad 5) Informace o vyplaceném odstupném a jeho výši v násobcích příjmu – Odstupné dle §67 odst.1a2, „ZP“, uvede se násobek konkrétní částky (pouze celé číslo).

Pro správné propsání odstupného do formuláře ONZ se v programu, v časovém fondu zadá mzdovou složkou 4421 počet měsíců vyplaceného odstupného a počet násobků odstupného do kolonky pro dny.

Výpočet částky odstupného = počet násobků odstupného * L4450 průměrný hrubý výdělek
Z odstupného se sráží pouze daň, není odvod SP a ZP

Ad 6) Doba důchodového pojištění – uvede se konkrétní období nebo jednotlivé intervaly (od – do), a to za poslední dva roky, tzn. za posledních 24 měsíců, před skončením zaměstnání.