Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mzdová statistika

Mzdová statistika slouží pro vytvoření uživatelské sestavy. Zjednodušeně řečeno, co se objeví ve výplatní pásce či v součtové výplatní pásce, na to můžete vytvořit mzdovou statistiku.

Můžete vytvořit mzdovou statistiku řádkově bez jmen nebo také jmenný seznam pro aktuální měsíc, také seznam po měsících za rok či fiskální rok.

Jednotlivé řádky při tvorbě statistiky znamenají jeden sloupec ve výstupním CSV souboru. Např. na níže uvedeném obrázku dostanete ve třech sloupečcích vedle sebe měsíční, čtvrtletní a roční prémie. Čtvrtý sloupec bude sčítat předchozí sloupečky a sečte je do sloupce nazvané Celkem:

A každý sloupec ve výstupním souboru můžete naplnit sečtením několika mzdových složek, které se nasčítávají právě do jednoho sloupce. Na níže uvedeném příkladu se sčítají do jedné buňky dvě mzdové složky čtvrtletních prémií:

Úplně dole v tomto návodu najdete podrobnější příklad na časové statistice, kdy do jedné buňky chcete dostat všechny mzdové složky spadající do hrubé mzdy.

Statistik můžete vytvořit několik typů a vytváří se ve funkci 2-7-x:

LZ721 – vytváří se ve funkci Mzdy 2-7-2

 • řádková statistika bez jmen zaměstnanců, pouze dle kategorie (údaj L3204 v kmenových údajích zaměstnance) a součtovaná dle nastavení v tiskových parametrech 2-7-5
 • počet řádků limitován na 500

LZ722 – vytváří se funkci Mzdy 2-7-3 (nejpoužívanější)

 • sloupcová statistika obsahující jména zaměstnanců a hodnoty mzdových složek v jednotlivých sloupcích a součtovaná dle nastavení v tiskových parametrech 2-7-5

LZ723 – vytváří se ve funkci Mzdy 2-7-4 (časová)

 • obdoba statistiky LZ722, ale navíc s rozšířeným parametrem o časovou osu a také součtovaná dle nastavení v tiskových parametrech 2-7-5

Významové tlačítka pro všechny mzdové statistiky:

Upravit – otevřete označenou, dříve uloženou statistiku
Nový záznam – umožní vytvořit novou statistiku s unikátním názvem
Smazat záznam – umožní smazat stávající statistiku (označenou statistiku)
Kopie – umožní vytvořit kopii již stávající statistiky s unikátním názvem a pracovat s ní, aniž by to ovlivnilo původní kopírovanou statistiku
Opis definice – umožní do Tiskových zpráv vyjet sestavu, která ukáže všechny mzdové složky ve statistice

Základní vytváření nové statistiky 

Nový záznam– zadat do Statistika označení (unikátní bez mezerový max. 10 alfanumerických znaků bez použití znaků \, /, *, :, ?, „, <, >, | ) a Název – tedy popis statistiky
Pro záznam prvního řádku klikneme na „Nový záznam za“ a otevře se zadávací okno pro samotnou statistiku

Vysvětlení jednotlivých polí – statistika LZ721

Název řádku – název, který se objeví jako název sloupce ve výsledné sestavě
Tiskový řádek – program určí sice sám, ale je možno si nastavit vlastní řádkování např. po zadání všech řádků budete chtít změnit pořadí, využijete přečíslování tohoto pole
Násobící konstanta – pro standardní definici řádku se údaj nevyplňuje a nechává se hodnota 000.00; toto pole je určeno pro zápis hodnoty, které násobí hodnoty mzdových složek zapsaných v příslušeném řádku/sloupce nebo která např. zjistí vzájemný podíl hodnot zapsaných na číslech příslušných řádků/sloupců
Početní operace – zde si vyberete, zdali chcete Kč, hod., dny, součty řádků, atd.
Následuje přidání mzdové složky – máte otevřené jedno pole, ale můžete chtít sčítat několik mzdových složek do jednoho řádku, proto si další řádek zobrazíte kliknutím na Přidat Mzdsl. Platí, že když zadáte součet Kč, objeví se vám v otevíracím menu pouze mzdové složky pro Kč, pokud vyberete hodiny, objeví se pouze hodinové mzdové složky. Počet řádků je limitován max. do 500

Vysvětlení jednotlivých polí – statistika LZ722 a LZ723

Název sloupce – název, který se objeví jako název sloupce ve výsledné sestavě
Tiskový sloupec – program určí sice sám, ale je možno si nastavit vlastní pořadí sloupců např. po zadání všech sloupců budete chtít změnit pořadí, využijete přečíslování tohoto pole
Početní operace – zde si vyberete, zdali chcete Kč, hod., dny, součty sloupců, atd.
Násobící konstanta – pro standardní definici řádku se údaj nevyplňuje a nechává se hodnota 000.00; toto pole je určeno pro zápis hodnoty, které násobí hodnoty mzdových složek zapsaných v příslušeném řádku/sloupce nebo která např. zjistí vzájemný podíl hodnot zapsaných na číslech příslušných řádků/sloupců
Query údaj a Text – v případě, že budete chtít spojit vytvářenou mzdovou statistiku s query, můžete si zde určit její název a popis, kdy Údaj je 10místný identifikátor a Název je max. 50místný konkrétní pojmenování sloupce), není ale nutno vyplňovat. Pokud nevyplníte a i přesto spojíte s Query, program doplní název jako Xyyyy, kdy „yyyy“ je číslo sloupce konkrétní připojené mzdové statistiky (přímo v querech můžete tyto údaje pojmenovat či přejmenovat)
Následuje přidání mzdové složky – máte otevřené jedno pole, ale můžete chtít sčítat několik mzdových složek do jednoho sloupce, proto si další řádek zobrazíte kliknutím na Přidat Mzdsl

 • můžete mít až 10 sloupců v jednom řádku, počet sloupců limitován max. do 50

Znak sumace ve statistikách:

 • je zde přímá návaznost na naplněná pole definice, program díky těmto znakům rozpozná korunové mzdové složky, hodinové mzdové složky, či čísla řádků pro matematické operace
 • znak sumace řeší tři významové okruhy, a to:

a) načítání dnů, hodin, korun z příslušných mzdových složek (ve všech statistikách)

součet hodin
součet korunových mzdových složek
součet pracovních dnů
součet pracovních dnů bez SO + NE (v LZ721 platí pouze pro mzd. sl. pro nemoc. dávky)
součet pracovních hodin bez SO + NE (v LZ721platí pouze pro mzd. sl. pro nemoc. dávky).

b) matematické operace mezi čísly (ve všech statistikách)

součet dříve spočítaných sloupců (po zadání této početní operace se nám níže otevře možnost výběru těch sloupců/řádků, které chceme sečíst)
rozdíl dvou sloupců/řádků (zadáme dvě mzdové složky, které chceme odečíst)
součin dvou sloupců/řádků (násobím zadané řádky)
podíl dvou sloupců/řádků (dělím zadané řádky)

c) znaky pro výpočet odvodů na SP, ZP za organizaci (statistika LZ721, není v LZ722)

zdravotní pojištění za organizaci (mzdové složky se nedoplňují)
sociální pojištění za organizaci (mzdové složky se nedoplňují)

d) znaky pro zápočet zaměstnanců do stavu zaměstnanců (statistika LZ722 a LZ723, není

zápočet do evidenčního stavu
zápočet do přepočteného stavu

Ve mzdové statistice LZ723 (časové) najdete navíc časové údaje:

Změna roku (mínus)

 • pokud není vyplněno, tak: aktuální rok = zadaný rok
 • 1 – tak aktuální rok = zadaný rok mínus 1 (tedy loňský rok)
 • 2 – tak aktuální rok = zadaný rok mínus 2 (tedy předloňský rok)

Měsíc

 • pokud není vyplněno, tak aktuální měsíc = zadaný měsíc
 • 1-12, tak aktuální měsíc = vyplněný měsíc 1-12

Počet měsíců

 • nevyplněno = sloupec se vypočte ze mzdových složek za aktuální rok a aktuální měsíc
 • vyplněno = řádek se vypočte ze mzdových složek za období

Vkládání řádků do statistiky

 • k tomuto slouží tlačítka „Nový záznam za“ a „Nový záznam před“

Výstupy mzdových statistik

Tisk mzdových statistik do Tiskových zpráv

 • vždy musí být daný měsíc přepočítaný
 1.  pro LZ721 (řádková statistika dle kategorií, definována ve 2-7-2)
  • pro aktuální období vytiskneme ve funkci Mzdy 8-8-1 a tuto statistiku najdeme v tiskových zprávách
  • za více období ve funkci Mzdy 10-6-1 a najdeme v tiskových zprávách
 2.  pro LZ722 (sloupcová po jednotlivých zaměstnancích, definována ve 2-7-3)
  • pro aktuální období vytiskneme ve funkci Mzdy 8-8-2 a najdeme v tiskových zprávách
  • za více období ve funkci Mzdy 10-6-3
 3.  pro LZ723 (sloupcová po jednotlivých zaměstnancích s časovým porovnáním, definována ve 2-7-4)
  • pro aktuální období vytiskneme ve funkci Mzdy 8-8-4 a najdeme ji v tiskových zprávách
  • za více období ve funkci Mzdy 10-6-4 podle kmenových středisek a ve funkci 10-6-5 podle nákladových středisek

Výstup mzdových statistik do Pracovního adresáře

 • vždy musí být daný měsíc přepočítaný
 1.  pro LZ721 (řádková statistika dle kategorií, definována ve 2-7-2)
  • ve funkci Mzdy 11-3-1 (v Pracovním adresáři + ve Zprávách)
 2.  pro LZ722 (sloupcová po jednotlivých zaměstnancích, definována ve 2-7-3)
  • ve funkci Mzdy 11-3-2 podle kmenových středisek a v Mzdy 11-3-3 podle nákladových středisek (v Pracovním adresáři + ve Zprávách)
 3.  pro LZ723 (sloupcová po jednotlivých zaměstnancích s časovým porovnáním, definována ve 2-7-4)
  • ve funkci Mzdy 11-3-4 podle kmenových středisek, a v Mzdy 11-3-5 podle nákladových středisek
  • vybírá se rok zpracování a výchozí měsíc zpracování (v Pracovním adresáři + ve Zprávách)

Příklad na vytvoření mzdové statistiky v aktuálním období

Potřebujete vytvořit statistiku po zaměstnancích, kde bude vyčíslena hrubá mzda 

 • Připravíme si mzdovou statistiku ve funkci 2-7-3 a rozdělíte si jednotlivé sloupce dle potřeby (v našem případě dělíme na Měsíční mzdu + osobní ohodnocení, Příplatky, Prémie, atd. až k poslednímu sloupci, kde bude součet všech předchozích řádků)
 • Ukázka, jak vypadá první sloupec vytvářené mzdové statistiky:
 • Konkrétně každý sloupec obsahuje následující mzdové složky:
 • Zkontrolovat údaje doporučujeme pomocí Součtové výplatní pásky vytvořené za celou firmu (funkce Mzdy 10-11 LZ305 Součtová výplatní páska) a za období, které potřebujete v této mzdové statistice hlídat (v našem případě si vytvořím SVP za období 1-6)
 • Otevřu vytvořenou SVP ve formátu CSV a označím si ty mzdové složky, které vstupují do hrubé mzdy (které mzdové složky vstupují do hrubé mzdy si můžete ověřit ve funkci Mzdy 2-4-2 Mzdové složky atributy
 • Nyní připravenou mzdovou statistiku vytvoříme ve funkci Mzdy 11-3-3 LZ722 – zaměst. dle nákl.střed.
 • A nyní se podívám do pracovního adresáře, jak mzdová statistika vypadá a jestli vychází na součtovou výplatní pásku
 • Součet hrubé mzdy ve mzdové statistice souhlasí se součtem hrubé mzdy na součtové výplatní pásce, mzdová statistika je v pořádku

Jak propojit tuto mzdovou statistiku s query se dozvíte zde.

UPOZORNĚNÍ:

!!!V případě, že v průběhu roku budete otevírat nové mzdové složky, nezapomeňte je přidat i do mzdových statistik, které pravidelně používáte!!!

Příklad na vytvoření mzdové statistiky za celý rok

Potřebujete vytvořit statistiku po zaměstnancích, kde bude vyčíslena hrubá mzda po měsících

 • Připravíme si mzdovou statistiku ve funkci 2-7-4 a do každého sloupce vložíte všechny mzdové složky vstupující do hrubé mzdy (z výše uvedeného příkladu víme, že si můžeme pomoci Součtovou výplatní páskou vytvořenou za celý rok), v této mzdové statistice najdete o řádek v zadávání více a to je pro zadání časového úseku – tedy rok, měsíc a počet měsíců. V našem případě budeme měnit pouze Měsíc a to tak, že 1 = leden, 2 = únor, atd.
 •  Jelikož potřebujeme opakovat sloupce, abychom je měli 12x (tedy od ledna do prosince), pomůžeme si tlačítkem Kopie a zadáním kopií číslem 11 a potvrdíme tlačítkem OK
 • Nyní se objeví další tabulka a tam budeme mít první řádek (resp. sloupec) nakopírovaný 11x
 • Označíme si sloupce 2-12 a klikneme na tlačítko Upravit
 • Otevře se nám okno, ve kterém budeme měnit některé údaje vždy po měsících a přesouvat se budeme šipkou
 • Ve všech dalších oknech změníme název sloupce a měsíc: tedy název sloupce Únor a v Měsíci bude č 2, Březen a číslo 3, Duben a číslo 4, atd. dokud neopravíme prosinec a nezadáme č. 12 – až nyní potvrdíme tlačítkem OK a výsledná tabulka pak bude vypadat takto: (sloupce Název a Měsíc budou odlišné)
 • Jednotlivé sloupce budou obsahovat tyto mzdové složky (jsou stejné, udělali jsme kopii prvního řádku)
 • Nyní vytvoříme mzdovou statistiku do pracovního adresáře pomocí funkce 11-3-4 LZ723 zaměst. dle kmen. střed. (čas. řady)
 • Pokud si přidáme součtové řádky, zjistíme, že výsledná suma se rovná hrubé mzdě ze součtové výplatní pásky a tím máme ověřeno, že je vše v pořádku