Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Exekuce: Exekuce, insolvence, výživné, deponované mzdy (souhrnný návod)

Kde či kam zadám exekuci, insolvenci, či výživné?

Výživné, přednostní, nepřednostní pohledávku či insolvenci zadáte ve funkci Srážky na účet. Do Srážek na účet se dostanete vícero způsoby:

 1. otevřete kartu zaměstnance ve funkci Mzdy 2-1-1 (nebo na panelu nástrojů na Mzdové údaje) a vlevo dole otevřete tlačítko Funkce a najdete další položku Srážky na účet
 1. otevřete pracovní seznam, najdete v seznamu daného zaměstnance, pak kliknete nahoře na tlačítko Aktualizace a najdete položku Srážky na účet
 1. otevřete kartu zaměstnance ve funkci Pers 1-1 (nebo na panelu nástrojů je tlačítko Personální údaje) otevřete si kartu Mzdové údaje a vlevo dole jsou Srážky na účet

Tabulka pro Srážky na účet vypadá následovně:

Výživné

 • určeno pro výživné na rodinného příslušníka, příp. pro úhradu nákladů zaměstnavatele na exekuce
 • otevřete si dle výše uvedeného návodu Srážky na účet
 • klikněte vpravo na tlačítko Nový záznam a v údaji Druh srážky vyberete č. 1 Výživné
 • pro správné zadání výživného je třeba zadat:

částka ke sražení

 • je možnost využít časového omezení platnosti srážky – otevřením tlačítka se šipkou, kde určíte např. poslední měsíc, kdy chcete, aby se částka srazila


nedoplatek

 • v případě, že zaměstnanec nebude mít pro daný měsíc dostatečně vysoký příjem, program v dalším měsíci zbývající částku zadá do nedoplatku:
 • v případě, že je nedoplatek na výživném, lze doplnit částku nedoplatku výživného a program bude postupně srážet v režimu pro úhrady přednostních pohledávek – tedy 2/3, avšak pouze v souhrnu za dodržení podmínky stanovené pro úhrady přednostních pohledávek (2/3)
 • dlužné výživné má vždy přednost před měsíční splátkou výživného, tzn. v případě, kdy zaměstnanec nemá na splacení celé částky na výživném, program automaticky nedoplatek začne splácet jako přednostní pohledávku
 • doporučení:
  • v případě, že obdržíte informaci o výživném a zároveň o dlužném výživném, je vhodné tyto dvě částky odlišit, a to tak, že výživné se zadá jako Výživné (druh srážky č. 1) a dlužné výživné jako Přednostní pohledávku (druh srážky č. 2)

jednorázová oprava částky

 • údaj použijte pro jednorázovou korekci (+/-) srážené čáúdaj použijte pro jednorázovou korekci (+/-) srážené částky výživného pouze pro daný měsíc:
  • částku můžete zadat v plusové hodnotě, tzn. částku ve výplatě strhnete
  • částku můžete zadat i v mínusové hodnotě, tzn. částku ve výplatě vrátíte

poznámka

 • uvedete např. jméno dítěte, na které se výživné platí či jinou poznámku dle svého uvážení

bankovní údaje dle zaslaných pokynů

 • vyplňte číslo účtu, kód banky, VS, KS, SS
 • vyplněním čísla účtu se vám otevře dole možnost srážku deponovat

účet organizace

 • zadejte dle funkce Mzdy 2-4-4 bankovní účty organizace
 • údaj je povinný, bez kterého vám program tuto srážku nedovolí uložit

náklady zaměstnavatele na exekuce

 • v případě, že chcete v rámci firmy využít paušální náhradu jako náklady zaměstnavatele za zaměstnance s exekucí, využijte toto zaškrtávátko ve srážce Výživné a doplňte částku 50,- Kč do částky ke sražení, v případě, že do poznámky uvedete např. náklady zaměstnavatele, propíše se vám to na zápočtový list (viz vzor obrázku níže v sekci o Potvrzení)
 • tato částka se nepropíše do bankovních příkazů
 • náklady zaměstnavatele ve výplatní pásce uvidíte pod mzdovou složkou 7222 Náklady zaměstnavatele na exekuce (zdali máte tuto mzdovou složku otevřenou, si můžete ověřit ve funkci Mzdy 2-4-1, bližší návod zde)
 • náklady zaměstnavatele jsou platné od ledna 2022 a není možné je použít pro insolvence a exekuce došlé před lednem 2022
 • vzor vyplnění:
 • simulace výpočtu pak se zadanými náklady zaměstnavatele na exekuci vypadá následovně:

srážku deponovat

 • toto zaškrtávátko se vám objeví až po zadání čísla účtu
 • v případě, že chcete srážku deponovat, zaškrtněte tento údaj pro deponaci
 • blíže k deponovaným mzdám najdete níže

tlačítko Historie

 • slouží pro zjištění, jaké částky a kam bylo zasíláno v minulosti

Při uložení údajů program kontroluje údaj L4504 (Počet vyživovaných osob) a pokud není údaj vyplněn, upozorní na jeho kontrolu. Údaj L4504 najdete v kartě zaměstnance ve funkci Mzdy 2-1-1. Vyživované osoby se nerovnají rodinným příslušníkům a doporučujeme si nechat podepsat od zaměstnance počet vyživovaných osob jako podklad pro vyplnění tohoto údaje.

Přednostní a nepřednostní pohledávky, insolvence

 • srážka na účet přednostní pohledávky, insolvence a nepřednostní pohledávky
 • insolvence = přednostní pohledávka
 • rozlišení zaměstnance, který má insolvenci: v kartě daného zaměstnance si klikněte na záložku Doplňující údaje a zaklikněte údaj L7611 Insolvence – objeví se vám pak informace pod jménem vlevo nahoře: Zaměstnanec je v insolvenci
 • otevřete si Srážky na účet:
  • otevřete kartu zaměstnance ve funkci Mzdy 2-1-1 a vlevo dole otevřete tlačítko Funkce a najdete další položku Srážky na účet
  • otevřete kartu zaměstnance ve funkci Pers 1-1 (nebo na panelu nástrojů je tlačítko Personální údaje) otevřete si záložku Mzdové údaje a vlevo dole jsou Srážky na účet
  • otevřete pracovní seznam, najdete v seznamu daného zaměstnance, pak kliknete nahoře na tlačítko Aktualizace a najdete položku Srážky na účet
 • klikněte vpravo na tlačítko Nový záznam a v údaji Druh srážky vyberete:
  • č. 2 Přednostní pohledávka (Insolvenci zadáváte jako přednostní pohledávku)
  • č. 3 Nepřednostní pohledávka
 • zadáte všechny potřebné údaje:

částka ke sražení

 • zadejte POUZE v případě, že dlužník má pevně stanovenou měsíční splátku (je možnost využít časové omezení platnosti částky ke sražení), jinak ji ponechte prázdnou

nedoplatek

 • pro zadání celkové dlužné částky, ze které bude program automaticky srážet (2/3 pro předností, 1/3 pro nepředností)

jednorázová oprava částky ke sražení

 • údaj použijte pro jednorázovou korekci (+/-) srážené částky pouze pro daný měsíc

bankovní údaje dle zaslaných pokynů

 • pro zadání čísla účtu, kódu banky, VS, KS, SS, banky organizace
 • pokud zadáte bankovní údaje, objeví se vám v dolní části tabulky zaškrtávací pole: Srážku deponovat
 • v případě, že bankovní účet nezadáte, bude automaticky částka deponována, číslo účtu doplníte později, až obdržíte nabytí právní moci

účet organizace

 • číslo účtu organizace dle funkce 2-4-4 bankovní účty organizace

platnost

 • důležitý údaj pro určení pořadí pohledávek, zadává se ve tvaru: ERRMMDD (kdy písmeno E znamená exekuci a zadáváte vždy; v případě, že byste použili nějaký interní systém zadávání pořadí exekucí, je nutno je pak dodržet v rámci celé firmy)
 • např. pořadí pohledávky se má řídit dnem 15.3.2019, zadám jako E190315
 • POZOR: pořadí č. srážky nesouvisí s pořadím pohledávky. Číslo pořadí tedy neměňte, ale zadejte datum do údaje PLATNOST

karta Pohledávka

 • slouží pro doplnění dalších údajů (některé údaje se propisují na Zápočtový list, do přílohy k žádosti k NEMPRI)
 • viz informace níže

karta historie

 • slouží pro zjištění, jaké částky a kam bylo zasíláno v minulosti

Exekuce pouze na přeplatek z RZD

 • použijete pouze, pokud obdržíte písemnou exekuci na přeplatek z ročního zúčtování
 • pokud obdržíte požadavek na již existující exekuci, kterou máte již zadanou, NEZAŠKRTÁVEJTE tento check box v té již zadané exekuci, ale VŽDY ZADEJTE NOVOU, se stejným pořadím a číslem jednacím

Exekuce pouze na daňový bonus

 • použijete pouze, pokud obdržíte písemnou exekuci na daňový bonus
 • pokud obdržíte tento požadavek na již existující exekuci, kterou máte již zadanou, NEZAŠKRTÁVEJTE tento check box v té již zadané exekuci, ale VŽDY ZADEJTE NOVOU, se stejným pořadím a číslem jednacím

srážku deponovat

 • toto zaškrtávátko se vám objeví až po zadání čísla účtu
 • v případě, že chcete srážku deponovat, zaškrtněte tento údaj pro deponaci
 • pokud číslo účtu nevyplníte, automaticky se srážka deponuje
 • blíže k deponovaným mzdám najdete níže

Vzor vyplněné přednostní pohledávky:

 • v kartě Pohledávka doplňte:
 1. instituci, která vydala rozhodnutí
 2. oprávněného, v jehož prospěch je vymáháno
 3. instituci, která pohledávku vymáhá (povinný údaj; údaj, který se promítá např. do přílohy exe k příloze o dávku – ta se vytvoří automaticky u zaměstnance s exekucí či insolvencí ve funkci Mzdy 10-10-4, na zápočtový list ve funkci 12-4-2)
  • Nugget disponuje aktivní databází exekutorů
  • do pole Název začněte psát přímo jméno exekutora (např. pro exekutorský úřad Lukáše Jíchy začněte psát Jí… a program vám tohoto exekutora vyhledá a doplní jeho veřejně dostupné údaje)
  • dále doplníte potřebné datumy: exekuční příkaz ze dne, datum nabytí právní moci a datum doručení právní moci

Vzor vyplněné karty Pohledávka

Při uložení program kontroluje údaj L4504 a pokud není údaj vyplní, upozorní na jeho kontrolu. Údaj L4504 najdete v kartě zaměstnance ve funkci Mzdy 2-1-1. Vyživované osoby se nerovnají rodinným příslušníkům a doporučujeme si nechat podepsat od zaměstnance počet vyživovaných osob jako podklad pro vyplnění tohoto údaje.

Ukončení exekuce, insolvence, výživného

 • exekuce může být doplacena automaticky pravidelnými srážkami ze mzdy a tím pádem se v údaji Nedoplatek objeví 0,- Kč
 • pokud však potřebujete ukončit exekuci ještě před jeho splacením, protože zaměstnanec si tuto exekuci uhradil jinou cestou než srážkami ze mzdy, NEMAŽTE exekuci, ale pouze smažte hodnotu v Nedoplatku
 • do poznámky k číslu exekuce si můžete dopsat např. Ukončeno a tím budete do budoucna vědět, že byla exekuce splacena
 • v případě, že by bylo ukončeno výživné, smažte hodnotu z Částka ke sražení
 • smazat hodnotu v Nedoplatku doporučujeme i při ukončení pracovního poměru zaměstnance, protože:
  • zaměstnanec s nulovou hodnotou exekuce/insolvence/výživného se vám pak nebude objevovat v sestavě Přehled exekucí (o které je psáno níže)

Co dělat, když potřebuji upravit výslednou částku srážky na exekuci

 • pro úpravu výsledné částky srážky na exekuci použijte údaj L4504 Počet vyživovaných osob pro výpočet nezabavitelného minima
 • vyplnění tohoto údaje je důležité pro správnou kontrolu životního minima
 • pokud zadáte do L4504 následující záporné hodnoty, znamená to:
  • hodnota -9: je potlačena funkce dodržení nezabavitelného minima a pohledávka se srazí v plné výši
  • hodnota -1: pokud má zaměstnanec jiný příjem, např. důchod a ten je již postižen exekucí přímo na OSSZ, má zaměstnavatel povinnost srazit ze mzdy třetinu bez odečtení nezabavitelné základní částky, která již byla uplatněna právě tou OSSZ

Úprava nezabavitelného minima

 • v případě, že budete potřebovat upravit nezabavitelné minimum, např. protože část použila příslušná sociální pojišťovna, v časovém fondu (ve funkci Mzdy 2-3-1) upravíte nezabavitelné minimum pomocí mzdové složky 9910

Deponované mzdy

 • pokud potřebujete deponovat srážku ze mzdy, máte dvě možnosti:
  1. nezapíšete číslo účtu do bankovních údajů
  2. zapíšete číslo účtu do bankovních údajů a poté se vám v dolní části okna objeví zaškrtávací údaj Deponovat mzdy
 • tlačítko Deponované mzdy v dolní části okna dané pohledávky vám ukáže již deponované mzdy (pokud máte v daném měsíci již přepočítáno, propíše se vám tam i případná aktuální deponace):
 • pokud chcete odeslat deponované mzdy, opět máte dvě možnosti (dle toho, jaký způsobem deponování jste si vybrali):
  1. nezapsali jste číslo účtu do bankovních údajů
   • otevřete kartu Deponované mzdy – zaklikněte ty částky, které chcete odeslat – pod částkami se vám zobrazí další tlačítka – klikněte na Deponovat
   • částky se vám dostanou do příkazu k úhradě
 1. zapsali jste číslo účtu do bankovních údajů a zaškrtli jste údaj Srážku deponovat
  • údaj Srážku deponovat odklikněte – tímto jste dali pokyn k oddeponování částek a propíší se vám do příkazu k úhradě (projeví se v aktuálním měsíci ve mzdách, pokud potřebujete deponované částky odeslat ihned, níže si najděte informaci, jak vytvořit Mimořádný příkaz k úhradě)

Další možnosti na kartě Deponované mzdy

 1. máte možnost Deponovat
  • v případě, že jste nepoužili zaškrtávátko na hlavní kartě exekuce
 2. máte možnost odeslat Mimořádný příkaz k úhradě pomocí tlačítka Mimořádný HPÚ
  • po označení srážky, kterou chcete odeslat pomocí mimořádného příkazu, přejděte do funkce Mzdy 11-10 Mimořádný příkaz k úhradě, kde v dalším výběru vyberte třetí možnost Vybrané deponované srážky
 • poté vyberte v dalším okně ten bankovní účet organizace, který používáte pro exekuce a v dalším okně se vám tato exekuce odeslaná mimořádný příkaze propíše a budete moci vytvořit Sumarizaci příkazu, vytisknout detaily či vytvořit soubor do banky
 1. máte možnost vrátit srážku pomocí tlačítka Vrácení srážky
  • pokud zakliknete vrácení srážky, srážka se vám propíše do časového fondu, a to následovně:
   • mzdovou složkou 7221 pro vrácení sraženého výživného
   • mzdovou složkou 7224 pro vrácení sraženého přednostní pohledávky
   • mzdovou složkou 7231 pro vrácení sraženého nepřednostní pohledávky
 1. máte možnost stornovat srážku pomocí tlačítka Stornování
  • při stornování není srážka zahrnuta do příkazu k úhradě
  • částka se promítne do výplaty mezd zaměstnance, a to následovně:
   • mzdovou složkou 7221 pro vrácení sraženého výživného
   • mzdovou složkou 7224 pro vrácení sraženého přednostní pohledávky
   • mzdovou složkou 7231 pro vrácení sraženého nepřednostní pohledávky

A jak vypadají jednotlivé řádky v kartě Deponované mzdy po zakliknutí výše uvedeného:

Sestavy pro exekuce

Sestava pro deponované mzdy

Deponované mzdy pro aktuální měsíc najdete uložené ve zprávách, pokud použijete funkci 11-2 Příkazy k úhradě a jakákoliv puštěná funkce z Příkazů k úhradě

 • do tiskových zpráv se uloží sestava LZ323 Deponované mzdy MM/RRRR

Deponované mzdy pro celý rok najdete v Uživatelském programu 12-5 Přehled deponovaných mezd

 • do tiskových zpráv se uloží sestava LZ323P Deponované mzdy

Přehled exekucí pro všechny zaměstnance

 • ve funkci Mzdy 3-6 LZ998 Přehled exekucí – kde vyberete Všichni – potvrdíte tlačítkem OK a v dalším okně určíte Třídění a období OD – DO a potvrdíte tlačítkem OK
 • poté obdržíte do Zpráv: LZ998 Přehled srážky na exekuci ve formátu PDF či CSV
 • ve zprávě najdete všechny zavedené exekuce, které mají určený nedoplatek
 • PDF bude vypadat např. takto:

Přehled exekucí pro jednoho zaměstnance či skupinu zaměstnanců

 • použijete výše uvedený postup, ale zadáte v první tabulce Vybraní zaměstnanci a vyberete konkrétního zaměstnance, tzn. ve funkci Mzdy 3-10 LZ998 Přehled exekucí – kde vyberete Vybraní zaměstnanci – potvrdíte tlačítkem OK a v dalším okně určíte Třídění a období OD – DO a potvrdíte tlačítkem OK
 • nebo použijete pracovní seznam, kde si označíte jednoho či více zaměstnanců a přes tlačítko Zprávy kliknete na Přehled exekucí

Sestava pro sražené exekuce v aktuální měsíci

 • po výpočtu mezd (funkce 6-1) se vám otevře celá funkce 8 ve mzdách, a sražené exekuce/insolvence/výživné v aktuálním měsíci se vám vytvoří ve funkci Mzdy 8-1 LZ329 Spoření, půjčky, pojištění
 • ukázka ze sestavy LZ329 Spoření, půjčky, pojištění

Příloha k žádosti o dávku při výkonu rozhodnutí a Potvrzení o zaměstnání

 • pokud má zaměstnanec exekuci a vyplnili jste v exekuci kartu Pohledávka, tak se vám údaje z této karty propíší do Přílohy k nemoci o dávku a také do Potvrzení o zaměstnání (neboli zápočtového listu)

Příloha k žádosti o dávku při výkonu rozhodnutí

 • vzor:

Potvrzení o zaměstnání

 • vzor:

Výpočet exekuce

 • stanoví se čistá mzda
 • vypočítá se nezabavitelná částka (s přihlédnutím na vyživované osoby)
 • zbytek mzdy se rozdělí na třetiny
 • pokud je zbytek mzdy vyšší než je „částka bez omezení pro zabavení“, tak vše nad tuto hranici je zabaveno na exekuci (částka pro zabavení je dvojnásobek nezabavitelného minima)
 • u přednostní pohledávky: exekutor dostane 2/3, dlužník 1/3
 • u nepřednostní pohledávky: exekutor dostane 1/3, dlužník 2/3

Vzor výpočtu exekuce k dubnu 2022:

Osoba povinná, 3 vyživované osoby, přednostní pohledávka
čistá mzda: 34 304,-
nezabavitelná částka: 18 278,- (9138,75 + 3×3046,25)
hranice pro nezabavení částky: 24 370,-

částka zabavitelná bez omezení: 0,- (34304 – 18278 = 16 026,- = nedosahuje dvojnásobku nezabavitelné částky)
částka srážky ze mzdy (2/3 ze zbytku mzdy): 10 684,- (34304 – 18278 = 16026 / 3 * 2 )
Celková částka srážky za měsíc: 10 684,-
Mzda vyplacená zaměstnanci: 23 620,- (34304 – 10684)

Vzor výpočtu exekuce k červenci 2022, po navýšení životního minima

Stejný příklad jako vzor z dubna 2022.

Osoba povinná, 3 vyživované osoby, přednostní pohledávka
čistá mzda: 34 304,-
nezabavitelná částka: 18 832,50 (9416,25 + 3×3138,75)
hranice pro nezabavení částky: 25 110,-

částka zabavitelná bez omezení: 0,- (34304 – 18832,50 = 15 471,50,- = nedosahuje dvojnásobku nezabavitelné částky)
částka srážky ze mzdy (2/3 ze zbytku mzdy): 10 684,- (34304 – 18832,50 = 15 471,5 / 3 * 2 )
Celková částka srážky za měsíc: 10 314,-
Mzda vyplacená zaměstnanci: 23 990,- (34304 – 10314)

Součinnost s exekutory

 • každý exekutor nyní vyžaduje jinou součinnost a také má jiné dotazy pro tuto součinnost
 • některé dotazy jsou v rozporu, jako např. poskytnout bankovní účet zaměstnance, mzdový list apod.
 • k tomuto tématu vystavilo Ministerstvo stanovisko, které si můžete stáhnout zde a odkaz na jiná stanoviska najdete zde

Návody vztahující se k exekucím

Souhrnný návod k exekucím, insolvencím, deponovaným mzdám zde
Návod pro exekuce a insolvence zde
Návod pro výživné zde
Návod pro deponované mzdy zde